Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

24.08.2013

W jaki sposób kapitalizm wymusza posłuszeństwo podporządkowanych? Jak sprawia, że wyzysk staje się możliwy? Jak mobilizuje pracowników do pracy w imię interesów kapitalistów? Oto pytania, na które Frédéric Lordon usiłuje znaleźć odpowiedź w niniejszej książce. Według autora "Kapitalizmu, niewoli i pragnienia" sytuacja zmieniała się w historii, ale celem kapitału było zawsze uzgodnienie pragnień poddanych z interesem reprodukcji struktur władzy ekonomicznej i politycznej. W czasach Benedykta Spin...
Czytaj więcej

22.08.2013

 • Tytuł: Metafizyka egzystencjalna Karla Jaspersa
 • Autor: Piecuch Czesława
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2011
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
"Jest to monografia o szczególnej wartości, gdyż pozwala uzyskać wgląd w samą istotę zarówno sposobu jego [Jaspersa] filozofowania, jak też uzyskanych wyników. (...) w polskim piśmiennictwie filozoficznym dotyczącym zapatrywań Jaspersa jest ona pierwszą pracą będącą rezultatem tak szeroko zakrojonego zamierzenia badawczego. (...) Z monografii wyłania się pełny i przejrzysty obraz jego poszukiwań filozoficznych, uzyskany dzięki ostrożnej i wnikliwej interpretacji jego poglądów... Autorce udała...
Czytaj więcej

21.08.2013

Analiza teorii prawa i demokratycznego państwa praworządnego rozwiniętej przez Habermasa w "Faktyczności i obowiązywaniu" oraz odniesienia tej teorii do współczesnych kontrowersji i sporów wokół tych zagadnień. Książka ukazała się w serii "Filozofia w XXI wieku", która wydobywa trwałe elementy myśli XX wieku, wskazuje kierunki przemian oraz ujawnia pytania i problemy podejmowane przez współczesnych filozofów. Rafał Wonicki, doktor, adiunkt w Zakładzie Filozofii Polityki Instytutu Studiów...
Czytaj więcej
Książka zawiera rekonstrukcję i krytyczną analizę trzech wielkich systemów filozoficznych. Autor opisuje uwikłanie teoretyczne problemu psychofizycznego oraz objaśnia mechanizm generowania, na gruncie poszczególnych teorii, zarówno samego problemu, jak i czynników blokujących jego rozwiązanie. Przedstawia również własną próbę uporania się z problemem psychofizycznym. [Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009]
Czytaj więcej
Brandom to mało obecny w Polsce, a na świecie ogromnie ceniony, filozof oryginalnie wykorzystujący tradycję pragmatyzmu i filozofii analitycznej. Książka bada relacje między językiem i jego użyciem, między słowami a praktykami. Analizuje kształtowanie się znaczeń w procesie wnioskowania. Filozofia Brandoma nie jest jednak wyłącznie restrykcyjną, analityczną refleksją, filozof ten bowiem pozostaje pod wpływem zarówno filozofii klasycznej (Kant, Hegel), jak i współczesnej analitycznej (Dummet) ...
Czytaj więcej

20.08.2013

Czytaj więcej
 • Tytuł: Marks: Praca i czas
 • Autor: Łagosz Marek
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2012
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Książka o Marksie Marka Łagosza jest świetnym, jasnym opracowaniem najważniejszych koncepcji Marksowskich. Autor rekonstruuje teorię wartości, ukazując jej konsekwencje ekonomiczne i filozoficzne, oraz koncepcję wolności, czasu wolnego i godności człowieka. Jest to więc interpretacja Marksa z perspektywy dwóch pojęć: pracy i czasu, zagadnień wyjątkowo ważnych we współczesnym społeczeństwie nadmiernej pracy i braku czasu. Zaletą książki jest wykroczenie poza historyczno-filozoficzne opracowanie, ...
Czytaj więcej
Jest to cenna i jakże potrzebna monografia poświęcona jednemu z najbardziej doniosłych i intrygujących problemów współczesności, a mianowicie problemowi władzy. Autor nadzwyczaj wszechstronnie oświetla ten temat, sięgając zarówno po argumentację filozoficzną, jak socjologiczną i psychologiczną. Jest to zarazem nader instruktywny przegląd literatury przedmiotu. Autor odnosi się do najbardziej dziś znaczących teorii władzy. Problematyka władzy, w tym ujęciu, ma to do siebie, że włącza w swój zakre...
Czytaj więcej
Czytaj więcej

19.08.2013

Czytaj więcej
Czytaj więcej
 • Tytuł: Mędrzec w szatach błazna i szaleńca
 • Autor: Zawadzki Roman
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2010
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Czytaj więcej

16.08.2013

 • Tytuł: Krótkie wprowadzenie do filozofii islamu
 • Autor: Leaman Oliver
 • Tłumacz: Lipszyc Michał
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: angielski
 • Rok pierwszego wydania: 1999
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2004
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Książka w sposób zwięzły i przystępny przedstawia główne nurty, myślicieli i pojęcia filozofii islamu, od jego narodzin po dzień dzisiejszy. Od samych początków islamu jako ruchu religijnego i politycznego muzułmańscy myśliciele dążyli do zrozumienia teoretycznych aspektów swej wiary, posługując się pojęciami filozoficznymi. Leaman ukazuje w zarysie tę historię i wykazuje, że chociaż rozwój filozofii islamu wiąże się ściśle z samym islamem, to jego forma nie jest z natury związana z religią,...
Czytaj więcej

14.08.2013

 • Tytuł: O wieczności świata: Teksty i studia
 • Autor: Tomasz z Akwinu św.
 • Tłumacz: Pokulniewicz Andrzej
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: łaciński
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2003
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Książka jest przekładem łacińskiego tekstu św. Tomasza z Akwinu (publikowanego także w języku oryginału), który poprzedza omówienie historii zagadnienia wieczności świata. „Książka jest uprzystępnieniem zagadnień rzadko poruszanych we współczesnej filozofii. Może stanowić podstawę dalszych badań. Wzbogaca bibliotekę mediewistyczną i świadomość naukową filozofów w dziedzinie historii filozofii, metafizyki, teorii poznania, a nawet astronomii. Cenne w tej książce jest podjęcie filozoficznej ...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Aktualność wolności
 • Autor: Przychodzeń Marek, Misztal Bronisław
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2005
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Czytaj więcej
„Monografia Pawła Łukowa jest wybitną pracą z filozofii medycyny. Jest kompletna teoretycznie, śmiała, oryginalna i ma wyraźne konsekwencje praktyczne. Proponowana w niej metoda rozwiązania problemów pojawiających się w relacji lekarz – pacjent została przemyślana i opracowana w szczegółach. Jest przy tym na tyle ogólna, by we wszystkich istotnych kwestiach podjęcie konkretnych decyzji pozostawić samym zainteresowanym. W ten sposób autorowi udało się z powodzeniem pogodzić filozoficzny i medyczn...
Czytaj więcej
Autor swoje zainteresowania koncentruje na filozofii życia. Bada pogranicze literatury i filozofii. W tomie tym skupia się na filozofii niemieckiej od Kanta, Schillera, Schellinga, Hegla, przez Schopenhauera i Nietzschego, do Jaspersa, Schelera i Heideggera. Sięga też do Platona, Arystotelesa oraz Ricoeura. Podjęta tu analiza tragiczności świata oraz tragizmu ludzkiej egzystencji przebiega dwutorowo. Autor odwołuje się do ujęcia tych problemów przez omawianych myślicieli, dokonuje również filozo...
Czytaj więcej

13.08.2013

Czytaj więcej
Książka dotyczy niezwykle ciekawej problematyki filozoficznych i metodologicznych aspektów komputerowych systemów odkryć naukowych. Należy podkreślić, że jest to pierwsza w polskiej literaturze filozoficzno-metodologicznej tak pełna jej prezentacja. Autor już od dłuższego czasu zajmuje się teorią odkryć maszynowych i jest bez wątpienia najlepszym znawcą tej problematyki wśród polskich filozofów nauki. Trudno wprost przecenić znaczenie, jakie będzie posiadać książka dla tych wszystkich, którzy ch...
Czytaj więcej
Książka ma układ chronologiczny i zawiera przegląd problematyki od średniowiecza do przełomu XIX i XX w., prezentując główne nurty szwedzkiego myślenia filozoficznego. Podział na okresy na ogół pokrywa się z periodyzacją historyczno-kulturalną. W ten sposób ewolucja myśli filozoficznej danej epoki łączy się z ogólnym kontekstem historycznym Szwecji, a także z dokonaniami filozoficznymi w Europie. [Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2006]
Czytaj więcej

12.08.2013

 • Tytuł: Platonizm matematyczny i hermeneutyka
 • Autor: Król Zbigniew
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2006
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Książka "Platonizm matematyczny i hermeneutyka" przedstawia platonizm jako podstawę "codziennej" praktyki badawczej w matematyce, jako wewnętrzny problem matematyczny i źródło jej rozwoju. Platonizm przejawiający się w ściśle określonych, choć nie zawsze uświadomionych sposobach badania matematycznego, to warunek istnienia i rozwoju wiedzy matematycznej, niezależny od osobistych poglądów filozoficznych pracującego matematyka. Usunięcie i brak tak pojętego platonizmu uniemożliwia całkowicie tworz...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Zarys filozofii Alberta Einsteina
 • Autor: Butryn Stanisław
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2006
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Czytaj więcej
 • Tytuł: Istnienie i logika
 • Autor: Gumański Leon
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2006
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Czytaj więcej
Niewielu myślicielom dwudziestego wieku udało się trwale zmienić pejzaż naukowy swojej epoki, jedynie nieliczni potrafili zadać pytania wcześniej niestawiane i wskazać na takie możliwe horyzonty odpowiedzi, które wcześniej wymykały się badawczemu szkiełku i oku. Należy do nich z całą pewnością Jacques Derrida, twórca dekonstrukcyjnego myślenia, jeden z najwybitniejszych filozofów drugiej połowy ubiegłego stulecia. Zainicjowana wystąpieniem Derridy w 1966 roku na Uniwersytecie Johna Hopkinsa w...
Czytaj więcej

11.08.2013

Czytaj więcej
Czytaj więcej
 • Tytuł: Hoene Wroński
 • Autor: Ostrowski Józefat Bolesław
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 1852
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): Astral
Czytaj więcej

10.08.2013

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: