Regulamin BiblioNETki

Regulamin BiblioNETki składa się z Ogólnych Warunków Korzystania Z Serwisu, oraz trzech odrębnych regulaminów precyzujących zasady korzystania z poszczególnych działów BiblioNETki.


 

Ogólne Warunki Korzystania z SerwisuRegulamin BiblioNETki

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady działania serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.BiblioNETka.pl, zwanego dalej w teście „Serwisem” lub „BiblioNETką”. W zakresie usług świadczonych droga elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U., z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Serwis www.BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa. Treści zamieszczane w serwisie BiblioNETka.pl stanowią dobro wspólne wszystkich użytkowników, a głównym celem BiblioNETki jest promocja czytelnictwa poprzez umożliwianie internautom dostępu do jej zasobów.

3. Właścicielem Serwisu www.BiblioNETka.pl jest wchodząca w skład Grupy Wydawniczej PWN firma ePWN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, KRS 0000442101, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy/wpłacony: 12 000 000 zł, NIP: 525-25-43-576.

4. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, jeżeli posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie czynności prawnych lub osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną.

5. ePWN Sp. z o.o. udostępnia niniejszy Regulamin użytkownikom Serwisu nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu przez użytkownika.

II. Zasady ogólne korzystania z Serwisu

1. Zasady ogólne dotyczą działania wszystkich działów Serwisu BiblioNETka.pl. Szczegółowe zasady korzystania z oferowanych przez Serwis działów zawarte są w dodatkowo w poszczególnych działach Regulaminu poniżej.

2. Korzystanie z Serwisu BiblioNETka jest bezpłatne. BiblioNETka zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych, zaawansowanych funkcjonalności, które mogą być odpłatne. W takim przypadku zasady korzystania z nich będą szczegółowo określone w Regulaminie.

3. Serwisowi BiblioNETka.pl przysługuje prawo ustalania zawartości Serwisu. Użytkownicy, mogą zgłaszać wnioski, sugestie i propozycje odnośnie do zawartości Serwisu. Ewentualne kasowanie i modyfikacje treści oraz funkcji Serwisu będą dokonywane z uwzględnieniem charakteru Serwisu.

4. Współpraca w rozwijaniu BiblioNETki oparta jest na wzajemnym zaufaniu i dobrej woli, i ma na celu promocję czytelnictwa.

5. Dostęp do określonych funkcjonalności Serwisu użytkownik uzyskuje po uprzedniej rejestracji. Rejestracja wymaga podania następujących danych: login, hasło, działający adres poczty elektronicznej e-mail oraz płeć i rok urodzenia, w celu założenia indywidualnego konta. Użytkownik może w każdej chwili przerwać procedurę rejestracji, usuwając tym samym rejestrowane dane z systemu.

6. Rejestracja umożliwia pełne korzystanie z Serwisu, za wyjątkiem funkcjonalności niedostępnych dla zwykłego użytkownika.

7. Jeden użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie BiblioNETka.pl.

8. W trakcie rejestracji użytkownik proszony jest o zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

9. Użytkownik korzystający z Serwisu powinien dochować należytej staranności przy zabezpieczeniu danych dotyczących swojego konta (login i hasło) w celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieupoważnionym. W przypadku powzięcia wiadomości o korzystaniu z konta przez osoby do tego niepowołane, użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym właściciela Serwisu.

III. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. ePWN sp. z o.o. świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi na rzecz użytkowników Serwisu:
a. umożliwienie utworzenia i prowadzenia konta użytkownika (dalej również: „Konto użytkownika”);
b. umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach Serwisu;
c. możliwość dodawania określonych treści w ramach Serwisu (w tym komentarze/opinie/recenzji/wiadomości na forum);

2. W ramach Serwisu ePWN sp. z o.o. zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez użytkownika formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta użytkownika, w tym określenia loginu i hasła oraz potwierdzenia przez użytkownika oświadczeniu o zawarciu umowy drogą elektroniczną poprzez aktywowanie linku zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej automatycznie na adres e-mail podany przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym. W przypadku korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisu przez osobę, która nie utworzyła Konta użytkownika powinna ona przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu w zakresie w jakim faktycznie korzysta z funkcjonalności Serwisu i usług świadczonych w ramach Serwisu.

4. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez usunięcie Konta użytkownika lub przesłanie odpowiedniego oświadczenia w formie pisemnej lub wiadomości e-mail na adres: admin@biblionetka.pl.

5. ePWN sp. z o.o. może wypowiedzieć użytkownikowi umowę o świadczenie usług z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszenia przez użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy użytkownik:
a. korzysta z Serwisu lub jego funkcjonalności w sposób sprzeczny z Regulaminem;
b. umieszcza w ramach Serwisu treści, których publikowanie w ramach Serwisu jest niedozwolone tj. w szczególności treści niezgodne z prawem, naruszające prawa osób trzecich, treści pornograficzne bądź treści mające charakter niezamówionej informacji handlowej;
c. podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
d. dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników Serwisu.

6. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu lub świadczeniem w ramach Serwisu usług, wszelkie zastrzeżenia lub ewentualne zapytania należy składać na następujące adresy e-mail admin@biblionetka.pl lub drogą pisemną na adres właściciela Serwisu. Reklamacja powinna zawierać w swej treści login użytkownika, jak również dokładny opis i powód reklamacji/zapytania/zastrzeżenia. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 30 dni od momentu ich otrzymania przez właściciela Serwisu który niezwłocznie informuje składającego reklamację za pomocą poczty elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, właściciel Serwisu ma prawo zwrócić się przed jej rozpatrzeniem do składającego reklamację o uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień stosowanie przedłuża okres rozpatrywania danej reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego użytkownik może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym. e.

IV. Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych w Serwisie www.biblioNETka.pl jest wchodząca w skład Grupy Wydawniczej PWN  firma ePWN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, KRS 0000442101, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy/wpłacony: 12 000 000 zł, NIP: 525-25-43-576.

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@epwn.pl lub korespondencyjnie: ePWN, ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji udostępnianych przez Spółkę produktów lub usług lub marketingu towarów i usług własnych Spółki (w formie papierowej), stanowiącego tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów – w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody.

4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu, w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw. Jeżeli profilowanie ma wywoływać skutki prawne wobec klienta lub w inny sposób istotnie na niego wpływać, takie profilowanie może mieć miejsce wyłącznie w oparciu o odrębnie wyrażoną zgodę. W innym przypadku profilowanie będzie się odbywać na podstawie prawnie uzasadnionego celu, do czasu wniesienia sprzeciwu.

5. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. W innych przypadkach dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub innym podmiotom, jeżeli wynika to wyraźnie z odrębnie złożonej zgody na udostępnienie.

6. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z produktów/usług Spółki będą przetwarzane przez okres rzeczywistego korzystania z danej usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług Spółki w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W przypadku cofnięcia zgody, żądania usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu, czy skorzystania z innych uprawnień prosimy o kontakt: admin@biblionetka.pl.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług/dostawę produktów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości z nich skorzystania.

10. Usunięcie danych użytkownika z Serwisu obejmuje jedynie automatyczne usunięcie treści dotyczące użytkownika na stronie „Moja BiblioNETka” i „Czytatki” na stronie „Czytatnik”, nie powoduje natomiast automatycznego usunięcia innych materiałów umieszczonych przez użytkownika w serwisie w trakcie korzystania z niego. Oznacza to, że „Czytatki” oraz edytowalną zawartość strony „Moja BiblioNETka”, to elementy Serwisu, które użytkownik może skasować we własnym zakresie w każdej chwili.

V. Prawa autorskie i licencja

1. Serwis BiblioNETka.pl oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w Serwisie treści, logotypy, elementy graficzne oraz interaktywna aplikacja, stanowią własność Serwisu www.BilbiloNETka.pl.To samo dotyczy wszelkich materiałów, które Serwis dostarcza użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.

2. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów w/w, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów jest możliwe wyłącznie na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.

3. Serwis www.BiblioNETka.pl nie jest nośnikiem informacji; każdy użytkownik powinien we własnym zakresie przechowywać kopię zapasową dodanych przez siebie tekstów.

4. Materiały przesłane przez użytkownika w tym w szczególności recenzje i opinie mogą stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 90 poz. 631 – tekst jednolity). Wszystkie materiały dodane przez użytkownika do serwisu BiblioNETka.pl pozostają jego własnością. Jednocześnie jednak przez ich umieszczenie na stronach BiblioNETka.pl, każdorazowo w momencie dodania treści do na stronie Serwisu użytkownik udziela właścicielowi Serwisu – Spółce ePWN sp. z o.o. licencji niewyłącznej na używanie w zakresie pól eksploatacji wymienionych poniżej:. Licencja ta jest bezwarunkowa, bezpłatna, nieograniczona czasowo i terytorialnie oraz nieodpłatna. Użytkownik, wraz z udzieleniem licencji wyraża zgodę również na udzielenie przez ePWN sp. z o.o. sublicencji na rzecz serwisów współpracujących, na polach eksploatacji wymienionych poniżej. Udzielona przez użytkownika Serwisu licencja obejmuje prawo do nieodpłatnego korzystania i rozpowszechniania, przekładu oraz publicznego udostępniania wszystkich materiałów dostarczanych do Serwisu BiblioNETka.pl w taki sposób, aby każdy z pozostałych użytkowników mógł mieć do niego dostęp nawet po rezygnacji bądź usunięciu użytkownika z Serwisu, zablokowaniu użytkownikowi dostępu do Serwisu bądź rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem. Licencja obejmuje również prawo do wprowadzania stworzonego przez użytkownika utworu do pamięci komputerów i innych podobnie działających urządzeń zwielokrotnianiu utworu dowolną techniką, trwałym lub czasowym zwielokrotnianiu utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny oraz optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z wykorzystaniem sieci WWW.

5. Użytkownik upoważnia właściciela Serwisu do modyfikacji przesłanych recenzji i opinii lub innych utworów, w szczególności poprzez skracanie, wydłużanie, zmianę tytułu, poprawianie błędów, co zostaje finalnie poddane akceptacji użytkownika. Zasady akceptacji zmian opisane zostały w pkt. VIII ppkt 8.

6. Użytkownik poprzez umieszczenie materiałów w serwisie BiblioNETka.pl wyraża zgodę na wykorzystanie tych materiałów przez innych użytkowników w zakresie ich własnego osobistego użytku.

7. Użytkownik Serwisu uprawniony jest do korzystania z materiałów umieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie tych materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez uprawnioną osobę.

8. Użytkownik umieszczający w Serwisie materiały będące przedmiotem ochrony praw autorskich, które nie są jego autorstwa, albo na rozpowszechnianie których nie posiada licencji, może ponosić odpowiedzialności wobec osób uprawnionych za ewentualną szkodę z tego tytułu oraz naruszenie cudzych praw autorskich.

9. Użytkownik, w przypadku powzięcia w jakikolwiek sposób informacji, że umieszczone przez użytkownika w Serwisie materiały naruszają lub mogą naruszać prawa osób trzecich (w szczególności prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej), zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym właściciela Serwisu na adres e-mail admin@biblionetka.pl.

VI. Postanowienia końcowe 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.05.2014

1. Właściciel Serwisu może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów, tj. w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
a) zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy użytkownikiem a właścicielem Serwisu lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,
b) zmiana sposobu świadczenia w ramach Serwisu usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;
c) zmiana zakresu lub świadczenia w ramach Serwisu usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności Serwisu.

2. Zmiana Regulaminu dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu, z wyraźnym określeniem daty, kiedy nowy Regulamin wchodzi w życie. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu pojawi się na stronie Sklepu na 7 dni przed zamieszczeniem zmian. Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia na stronie Serwisu względem użytkowników, którzy wcześniej nie zaakceptowali Regulaminu. W przypadku użytkowników, którzy wcześniej zaakceptowali niniejszy Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej Umowy w terminie 7 dni od dnia odrębnego powiadomienia ich o zmianie Regulaminu poprzez informację umieszczoną na stronie głównej Serwisu.

3. Niedozwolone jest dostarczanie przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z korzystania z Serwisu jest sąd właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

VII. Wymagania techniczne
Minimalne wymagania techniczne wobec komputera, który używany jest do korzystania z Serwisu:
• Komputer z dostępem do sieci Internet oraz poczty e-mail,
• Oprogramowanie: komputer z systemem operacyjnym obsługującym jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 7.x i nowsze, Firefox 2.x i nowsze, Chrome 10.x i nowsze, Opera 8.x i nowsze, przeglądarka z włączoną obsługą akceptacji ciasteczek (cookies) oraz włączoną obsługą Java Script,• Wymagania sprzętowe: Procesor klasy Pentium 233MHz lub szybszy, minimum 64MB pamięci RAM, karta wideo i monitor o rozdzielczości min. 1024px w poziomie, klawiatura lub dowolne urządzenie wskazujące.

VIII. Polityka „cookies”

1. Informujemy, że w celu zapewnienia użytkownikom sprawnego korzystania z Serwisu, BiblioNETka zbiera informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Cookies wykorzystywane są również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, jak również do utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5. BiblioNETka informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze serwisem reklamodawców oraz partnerów.

na górę

Regulamin Forum i Komentarzy

Regulamin Komentarzy (Forum, Książki i Czytatnik):

Podstawowa zasada

Forum BiblioNETki służy do wymiany poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa. Pamiętaj! Dyskutujemy o książkach i ich autorach, a nie o osobach, które czytają i recenzują książki.

Bycie internautą jest przywilejem, a nie uprawnieniem czy niezbywalnym prawem.

Najważniejsze zasady korzystania z Forum

Zabrania się:

 • Obrażania, atakowania, poniżania etc. innych uczestników forum.
 • Używania wyrazów uznawanych powszechnie za wulgarne.
 • Celowego wywoływania sporów, trollowania, ośmieszania początkujących, deprecjonowania innych na podstawie ocen i wypowiedzi umieszczonych przez nich w BiblioNETce.
 • Notorycznego wytykania innym użytkownikom błędów ortograficznych, gramatycznych, interpunkcyjnych, stylistycznych, językowych etc.
 • Rejestracji i korzystania z serwisu z więcej niż jednego loginu. Surowo tępione będą zwłaszcza próby promowania w ten sposób własnej literatury. Działania takie są działaniami na szkodę BiblioNETki.
 • W przypadku, gdy istnieje możliwość wpisywania podobnych ocen książek przez osoby z bliskiego otoczenia użytkownika, fakt ten należy zgłosić Administratorowi serwisu, aby uniknąć zawieszenia konta. Chodzi np. o takie sytuacje, gdy z BiblioNETki korzysta cała rodzina. Użytkownicy mogą wtedy mieć podobne oceny, ale z każdego loginu korzysta jedna i tylko jedna fizyczna osoba.
 • Publicznego krytykowania i/lub pomawiania o złą wolę administratorów i moderatorów, którzy pełnią swoją funkcję dla dobra BiblioNETki i jej użytkowników. Forum nie jest miejscem do krytyki sposobu prowadzenia serwisu, wszelkie zażalenia należy zgłaszać bezpośrednio do Admina lub Redakcji.

Zakazuje się także:

 • Prowadzenia działalności marketingowej bez zgody Admina.
 • Działania na szkodę serwisu poprzez spam, flood, DoS itp.
 • Umieszczania tej samej informacji wielokrotnie.
 • Oferowania nielegalnego oprogramowania i plików oraz informowania o miejscu składowania tychże, sprzedawania prac magisterskich etc.
 • Rozpoczynania i/lub kierowania dyskusji na tematy stricte religijne i polityczne. BiblioNETka nie jest miejscem do rozpowszechniania prywatnego światopoglądu użytkowników. W dyskusjach należy pamiętać o tym, by forsowaniem prywatnych przekonań nie urazić uczuć religijnych ani nie deprecjonować odmiennych przekonań politycznych współużytkowników.

Uwaga: Redakcja BiblioNETki zdecydowanie zaleca korzystanie z polskiej wersji przeglądarki (Chrome, Firefox, Opera, itp.), wyposażonej w moduł sprawdzania poprawności tekstu, ponieważ automatycznie zaznacza ona błędy ortograficzne.

Pozostałe uwagi:

 • Nad prawidłowym działaniem Forum czuwają administratorzy i moderatorzy. Użytkownicy Forum są zobowiązani zgłaszać na adres: admin[maupa]biblionetka.pl zrówno wszelkie problemy z funkcjonowaniem serwisu, jak i przypadki złamania Regulaminu. Użytkownicy mają obowiązek przestrzegać zaleceń Admina. Komentarze i Czytatki powinny być pisane zgodnie z zasadami polskiej ortografii i interpunkcji; polskie znaki nie są wymagane, ale ich używanie jest zdecydowanie zalecane.
 • W Internecie przyjęło się nieużywanie zwrotów "Pan/Pani", nie jest to jednak wymagane. Pamiętaj, że pisanie DUŻYMI LITERAMI jest utożsamiane z krzykiem.
 • Gdy chcesz wkleić długi link na Forum, zalecane jest używanie narzędzi skracających, np. tinyurl.com
 • Zanim wyślesz swoją wiadomość, przeczytaj ją dokładnie: sprawdź, czy nie zawiera błędów, czy wnosi coś do dyskusji i czy jest na temat.
 • Zastanów się, czy twoja wypowiedź nie atakuje personalnie Twojego współrozmówcy. Unikaj zwrotów: "Tacy jak Ty", "Jesteś taki i taki" etc. Zaznaczaj, że wypowiadasz się we własnym imieniu ("Dla mnie...","Według mnie"), a nie wygłaszasz generalizujące sądy. W gorących dyskusjach staraj się używać języka "ja", a nie języka "ty".
 • Posty łamiące Regulamin mogą w każdej chwili zostać bez uprzedzenia usunięte, a konto danego użytkownika zawieszone.
 • Decyzja o trwałym zawieszeniu loginu jest podejmowana przez ogół administratorów i moderatorów; nie można się od niej odwołać.
 • Pamiętaj! Internet jest medium pozbawionym wielu niewerbalnych kanałów komunikacji, co często może skutkować niezrozumieniem przekazu i/lub jego nieadekwatnym odbiorem. W Internecie często można też spotkać osoby, które dla własnej rozrywki prowokują negatywne emocje u innych użytkowników. Innymi słowy, czytając Forum i Komentarze możesz napotkać wypowiedzi, które będą dla Ciebie nieprzyjemne, niezrozumiałe lub też mocno irytujące. BiblioNETka to także okazja do poznania osób o poglądach drastycznie różnych od Twoich. Jeżeli widzisz treści łamiące Regulamin lub wypowiedzi niepotrzebnie podnoszące temperaturę dyskusji, nie odpowiadaj i nie angażuj się w krucjatę, ponieważ efektem będzie jedynie eskalacja negatywnych emocji. Zamiast tego zgłoś temat Adminowi i dodaj wątek do tzw. "ignorowanych".


Pamiętaj, że denerwując się z powodu wirtualnego tekstu, szkodzisz jedynie własnemu realnemu zdrowiu.

 • Redakcja może, ale nie musi reagować na wszystkie przypadki kontrowersyjnych wypowiedzi.
 • Wszelkie uwagi na temat regulaminu proszę kierować do Admina: admin[maupa]biblionetka.pl - chętnie pomożemy.

na górę

Regulamin Działu Recenzji w BiblioNETce

Dział Recenzji ma dwie istotne funkcje:

 • jest miejscem przeznaczonym na wypowiedzi o przeczytanych książkach,
 • służy użytkownikom, którzy poszukując dla siebie lektury, chcą zasięgnąć informacji i opinii o książkach.

 

Jest to podstawowy dział BiblioNETki i zarazem jej wizytówka, dlatego przestrzeganie obowiązujących w nim zasad (między innymi norm dotyczących używanego języka, zasad ortografii i interpunkcji) oraz poszanowanie praw autorskich mają ogromne znaczenie.

Teksty w Dziale Recenzji dzielimy na dwie kategorie: teksty własne (recenzja lub opinia) oraz teksty cudze (nota wydawcy, informacja przepisana z okładki, zawartość zbioru, cytat). Rozróżnienie to znajdziesz na stronie książki – wybierz właściwy link.

Uwaga: Redakcja BiblioNETki zdecydowanie zaleca korzystanie z polskiej wersji przeglądarki (Chrome, Firefox, Opera, itp.), wyposażonej w moduł sprawdzania poprawności tekstu, ponieważ automatycznie zaznacza ona błędy ortograficzne. Zgłaszając do BiblioNETki poprawnie napisane teksty, ułatwisz pracę Redakcji i przyspieszysz ich pojawienie się na stronach Serwisu.

Zasady dodawania tekstów własnych (recenzji lub opinii)

 • Stosowanie polskich znaków diakrytycznych (ą, ę, ć, ź itp.) w recenzjach/opiniach jest obowiązkowe.
 • Stosowanie się do zasad polskiej ortografii i interpunkcji jest obowiązkowe.
 • Recenzje/opinie są przeznaczone głównie dla osób, które książki jeszcze nie czytały i dlatego muszą zawierać informację o treści i uzasadnienie zdania użytkownika na temat omawianej książki.
 • Ponieważ opinie/recenzje przeznaczone są głównie dla osób, które jeszcze danej książki nie czytały, nie należy jej zbyt dokładnie streszczać ani zdradzać zakończenia. Jeśli koniecznie musisz zdradzić elementy istotne dla rozwoju akcji, wyraźnie uprzedź o tym na początku swojego tekstu lub użyj znacznika "papla".
 • Teksty niebędące recenzją ani opinią (według definicji BiblioNETkowej) są również mile widziane. Będą one umieszczane w dziale Różne (miscellanea), zawierającym teksty przeznaczone głównie dla osób, które daną książkę już znają.
 • Recenzje książek nieprzeczytanych lub tylko częściowo przeczytanych nie będą akceptowane.
 • Recenzje/opinie nie mogą zawierać wyrazów ani treści wulgarnych i obraźliwych.
 • Recenzje pojedynczych utworów (np. wiersz/opowiadanie/dramat), które nie zostały wydane jako osobne pozycje, powinny zostać dopisane do pozycji je zawierających (np. zbioru opowiadań, dramatów, tomiku wierszy).
 • Cytując w swojej wypowiedzi fragment(y) omawianej książki lub innego utworu, w przypisie pod tekstem należy podać źródło cytatu (autor, tytuł [w cudzysłowie], tłumacz [jeśli to przekład], wydawnictwo, rok wydania, numer strony, np.: Harry Mulisch, "Procedura", przeł. Ryszard Turczyn, wyd. W.A.B, 2006, s. 145).
 • Cytując w recenzji/opinii fragment tekstu z okładki danej książki (lub odwołując się do treści tekstu z okładki), należy podać te same informacje, a zamiast numeru strony napisać: "tekst z okładki".
 • Odwołując się do konkretnego wydania książki, należy podać (obok w nawiasie) nazwę wydawnictwa i rok wydania - chyba że recenzja zawiera cytat(y) i te informacje znajdują się w przypisie.
 • Dodając do BiblioNETki swoją recenzję/opinię opublikowaną wcześniej w innym miejscu, należy poinformować o tym w nawiasie pod tekstem, uwzględniając wszystkie miejsca publikacji: [Recenzję opublikowałem(-am)/zamieściłem(-am) wcześniej/również w.../na stronie/stronach/na moim blogu”] - nie podając adresu internetowego.
 • Jeśli chcesz dodać link do strony zawierającej ważny, Twoim zdaniem, materiał związany z treścią opinii/recenzji - podaj go w komentarzu pod tekstem recenzji/opinii, gdy już zostanie on dodany przez redakcję BiblioNETki do bazy serwisu.

Zasady dodawania tekstów cudzych (not wydawniczych, cytatów itp.)

 • Wybierz odpowiedni typ tekstu; może to być:
  • nota wydawcy (informacja o książce udostępniana przez wydawnictwo: na stronach internetowych wydawnictw i księgarń oraz w drukowanych katalogach wydawniczych, a także wewnątrz książki),
  • z okładki (każdy tekst przepisany bezpośrednio z okładki książki lub ze skanu okładki),
  • zawartość zbioru (opowiadań, wierszy, dramatów, esejów),
  • cytat z książki.
 • Przepisz treść dokładnie tak, jak jest w źródle. Nie dodawaj niczego od siebie. Jeśli chcesz coś skomentować, po dodaniu noty użyj opcji „komentarze”.
 • Jeżeli dodajesz notę wydawniczą, informację z okładki lub zawartość zbioru, jako źródło podaj wydawnictwo i (po przecinku) rok wydania, np.: Wydawnictwo Literackie, 2001.
 • Jeśli dodajesz cytat, jako źródło podaj następujące informacje: autor, tytuł [w cudzysłowie], tłumacz [jeśli to przekład], wydawnictwo, rok wydania, numer strony (np.: Harry Mulisch, "Procedura", przeł. Ryszard Turczyn, wyd. W.A.B, 2006, s. 145).
  Uwaga! Przez "cytat z książki" należy rozumieć niewielki (kilka zdań) fragment książki - i tylko tej książki - na stronie której dodaje się tekst. Nie należy dodawać cytatów dotyczących danej książki, ale pochodzących z innych źródeł.
 • Dodając zawartość zbioru pamiętaj, że "zawartość zbioru" nie jest równoznaczna ze spisem treści książki. Przez "zawartość zbioru" rozumiemy spis utworów (opowiadań, esejów, dramatów, wierszy) niestanowiących jednorodnej całości (zawartością zbioru nie jest na przykład spis tytułów rozdziałów powieści, jest nią natomiast spis opowiadań jednego lub wielu autorów).
 • Nie dodawaj: not wydawcy, tekstów z okładki, cytatów - ze źródeł innych niż podane w regulaminie.
 • Nie podawaj jako źródła adresów stron WWW!

Bardzo prosimy o stosowanie się do tych zasad. Liczba tekstów dodawanych do Działu Recenzji stale rośnie. Nie jesteśmy w stanie (a i nie zawsze możemy – z braku niezbędnych danych) wprowadzać wszystkich koniecznych poprawek. Dlatego będziemy musieli odrzucać teksty, których autorzy nie respektują regulaminu działu.

Uwaga!

 • Używanie tagów HTML nie jest możliwe.
 • Redakcja serwisu ma prawo do poprawek i skrótów w dodanych recenzjach/opiniach. Jeśli autor tekstu uzna ingerencję za zbyt daleko posuniętą, może poprosić redakcję o usunięcie tekstu z serwisu w terminie 7 dni od pojawienia się tekstu w BiblioNETce.
 • Redakcja serwisu ma prawo odrzucić dowolny dodany tekst bez podania przyczyny.
 • W przypadku, gdy do BiblioNETki wpłynie nota wydawnicza/tekst z okładki, który zawiera więcej informacji niż tekst znajdujący się już w bazie serwisu, poprzedni zostanie usunięty i zastąpiony nowym.

na górę

Regulamin Katalogu BiblioNETki

Dodawanie nowego autora

Przy dodawaniu nowych autorów do bazy BiblioNETki obowiązują następujące zasady:

 • Należy najpierw sprawdzić w wyszukiwarce (opcja „Szukaj” u góry strony), czy dany autor nie jest już wpisany w BiblioNETce.
 • Nie należy podawać autora, jeżeli nie zna się jego imienia i nazwiska.
 • Najpierw należy wpisać nazwisko, następnie imię/imiona (np. Lem Stanisław); imiona wpisujemy w odpowiedniej kolejności: pierwsze, drugie itd. W przypadku gdy autor wydaje swoje utwory pod pseudonimem, należy wprowadzić go do katalogu, używając odpowiednio skrótów „pseud.” i „właśc.”.
 • Jeżeli autora nie identyfikuje nazwisko, ale pochodzenie, najpierw wpisujemy jego imię, a potem dalsze dane (np. Tales z Miletu).
 • Przedrostki szlacheckie należy wpisywać na końcu (np. Saint-Exupéry Antoine de), to samo dotyczy wszystkich używanych skrótów, takich jak św., Jr itp.; wszystkie piszemy na końcu. Nie należy uwzględniać tytułów (np. doktor, hrabia, markiz, ks. ) przy nazwiskach właściwych; można je wpisywać, gdy nazwisko autora funkcjonuje jako pseudonim.
 • Nie należy stawiać przecinka ani żadnego innego znaku interpunkcyjnego między nazwiskiem a imieniem, inicjały powinny być oddzielane spacjami.
 • WAŻNE! Jeżeli książka ma dwóch lub więcej autorów, sprawdzamy kolejno, czy są już w katalogu i następnie wprowadzamy tylko tych, których nie ma, pojedynczo, według zasad omówionych wyżej.
 • Jeśli autor książki jest ukryty pod pseudonimem zbiorowym, to wprowadzamy pseudonim, a każdego autora wymieniamy osobno.
 • UWAGA! Nie wprowadzamy autora, jeżeli nie mamy zamiaru wprowadzić jego książki, "pusty" autor jest usuwany.

Dodawanie nowego tytułu

Przy dodawaniu nowych tytułów do bazy BiblioNETki obowiązują następujące zasady:

 • Na stronie autora należy sprawdzić uważnie, czy dany tytuł nie został już wpisany; należy także upewnić się, czy książka, którą chcemy dodać, nie stanowi innej wersji pozycji już figurującej w katalogu.
 • Należy sprawdzić poprawną pisownię lub zrezygnować z dodania.
 • W pisowni polskich tytułów należy kierować się zasadami polskiej ortografii. Wielkich liter używa się tylko na początku tytułu i w nazwach własnych. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy autor celowo złamał te zasady – wtedy obowiązująca jest użyta przez niego forma zapisu.
 • Tytuł należy wpisywać bez cudzysłowu, na końcu tytułu nie stawiamy kropki.
 • Nie dodajemy książek wydanych w języku obcym lub regionalnym, jeśli nie zostały przetłumaczone i wydane po polsku.
 • Użytkownik próbujący dodać książkę, która została usunięta z bazy, otrzyma informację o powodzie usunięcia i będzie miał możliwość zgłoszenia, że książka jednak np. została wydana.
 • Pojedyncze opowiadania, dramaty, wiersze dodawać należy wyłącznie w przypadku, jeśli zostały wydane jako osobne pozycje.
 • Nie należy wprowadzać zbiorów, jeżeli wszystkie poszczególne utwory zawarte w zbiorze mają samodzielne wydania.
 • Można wprowadzać:  pozycje wydane przed rokiem 1966, później niewznawiane, niemające numeru ISBN
 • Można wprowadzać:  pozycje wydawane po 1966 roku, niemające numeru ISBN – pod warunkiem, że są lub były dostępne w księgarniach / e-księgarniach lub zostały wydane przez wydawnictwa wspierające self-publishing
 • Nie należy wprowadzać: pozycji niewydanych, niedostępnych w księgarniach, e-księgarniach czy wydawnictwach wspierających self publishing, a dostępnych jedynie na blogach, forach, stronach internetowych autorów itp.
 • Ostateczną decyzję co do tego, czy dana pozycja pozostanie w Katalogu, czy też zostanie usunięta jako niespełniająca wymagań podejmują administratorzy Katalogu
 • Wytyczne Działu Katalogu Książek:

Uwaga: Więcej szczegółowych wytycznych związanych z Katalogiem BiblioNETki można przeczytać w FAQ.

 

 • Podtytuły: Tytuł właściwy od podtytułu rozdzielamy dwukropkiem, podtytuł piszemy wielką literą, dwukropek po tytule bez spacji, np.: Buddenbrookowie: Dzieje upadku rodziny; Wawelskie wzgórze: Powieść historyczna z czasów Łokietka. Książka może mieć kilka podtytułów.
 • Dwa utwory w jednym tytule: Jeżeli książka zawiera dwa utwory (lub więcej) i są one podane w tytule, oddzielamy je średnikiem, np.: Szkarłatne żagle; Złoty łańcuch.
 • Cudzysłowy: Nie używamy cudzysłowów do wpisywania tytułów, cykli i serii. Jeżeli w tytule występują cudzysłowy, używamy znaku " jako oba cudzysłowy - otwierający i zamykający. np.: Café "Pod Minogą".
 • Cykl i seria: Cykl, w rozumieniu Biblionetki, to seria książek napisanych przez jednego autora, kontynuacja książek itp. Gdy cyklem jest kontynuacja, nazwę cyklu stanowi tytuł pierwszego tomu. Seria tematyczna to cykl, który łączy treść książki, ale mają różnych autorów. Seria wydawnicza to tytuł serii nadany najczęściej przez wydawnictwo pewnej grupie książek, które coś, według wydawnictwa, łączy; seria ma różnych autorów. Podstawowa różnica: Serie: tematyczna i wydawnicza - różni autorzy. Cykl - jeden autor (może być dwóch lub więcej, ale razem napisali każdą książkę cyklu). Jeżeli nazwa cyklu lub serii ma podtytuł, tytuł właściwy od podtytułu rozdzielamy dwukropkiem, podtytuł piszemy wielką literą. Do serii wydawniczej nie wpisujemy nazwy wydawnictwa! Tomy w cyklach i seriach numerujemy cyframi arabskimi.
 • Rok pierwszego wydania: Wpisujemy tu rok pierwszego wydania wszystkich książek.
 • Rok pierwszego polskiego wydania: Wpisujemy tu rok pierwszego wydania książki obcojęzycznej w języku polskim.
 • Autorzy o identycznych nazwiskach: Jeżeli autorzy nazywają się tak samo, to, aby ich rozróżnić, wpisujemy im rok urodzenia, a jeżeli któryś z nich już nie żyje, to również rok śmierci. Np. tak: Kowalski Jan (1911-1989) Kowalski Jan (ur. 1962)
 • Spolszczone nazwiska: Jeżeli nazwisko autora jest spolszczone, to podajemy je jako główne, a oryginalne podajemy w nawiasie. Inne wersje pisowni nazwiska też umieszczamy w nawiasie, np.: Cezar Gajusz Juliusz (Caesar Caius Iulius); Monteskiusz (Montesquieu Charles-Louis Secondat de); Aksionow Wasilij (Aksjonow Wasilij).
 • Nazwiska rodowe: Najpierw wpisujemy pełne nazwiska, a potem imię, np.: Potocka z Działyńskich Anna.
 • Podwójne nazwiska: W przypadku podwójnych nazwisk podajemy najpierw oba nazwiska, a potem imiona. Uwaga na pisarzy hiszpańskojęzycznych, którzy najczęściej mają jedno imię i dwa nazwiska, a nie odwrotnie. Np.: Ruiz Zafón Carlos
 • Forma książki: To nie jest obowiązkowe pole. Jeżeli żadna z proponowanych form nie pasuje do książki, to nie ustawiaj żadnej.
 • Tłumacze: Książkom obcojęzycznym możemy wpisać tłumacza; przy wpisywaniu obowiązują te same zasady, co przy wprowadzaniu autorów. Jeżeli kolejne wydanie ma innego tłumacza, zgłaszamy go na stronie książki w "zgłoś błąd" i podajemy tytuł nowej wersji tej książki.
 • Wpisywanie oryginalnego języka książki nie jest obowiązkowe, ale zalecane. Należy ustawiać język polski, jeżeli wiadomo, że polski jest językiem oryginalnego wydania książki.
 • W przypadku polskich tytułów nie powtarzamy ich w rubryce "Tytuł oryginału".
 

na górę

Regulamin Forum i Komentarzy

Regulamin Komentarzy (Forum, Książki i Czytatnik):

Podstawowa zasada:

Forum BiblioNETki służy do wymiany poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa. Pamiętaj! Dyskutujemy o książkach i ich autorach, a nie o osobach, które czytają i recenzują książki.

Bycie internautą jest przywilejem, a nie uprawnieniem czy niezbywalnym prawem.

Najważniejsze zasady korzystania z Forum

Zabrania się:

 • Obrażania, atakowania, poniżania etc. innych uczestników forum.
 • Używania wyrazów uznawanych powszechnie za wulgarne.
 • Celowego wywoływania sporów, trollowania, ośmieszania początkujących, deprecjonowania innych na podstawie ocen i wypowiedzi umieszczonych przez nich w BiblioNETce.
 • Notorycznego wytykania innym użytkownikom błędów ortograficznych, gramatycznych, interpunkcyjnych, stylistycznych, językowych etc.
 • Rejestracji i korzystania z serwisu z więcej niż jednego loginu. Surowo tępione będą zwłaszcza próby promowania w ten sposób własnej literatury. Działania takie są działaniami na szkodę BiblioNETki.
 • W przypadku, gdy istnieje możliwość wpisywania podobnych ocen książek przez osoby z bliskiego otoczenia użytkownika, fakt ten należy zgłosić Administratorowi serwisu, aby uniknąć zawieszenia konta. Chodzi np. o takie sytuacje, gdy z BiblioNETki korzysta cała rodzina. Użytkownicy mogą wtedy mieć podobne oceny, ale z każdego loginu korzysta jedna i tylko jedna fizyczna osoba.
 • Publicznego krytykowania i/lub pomawiania o złą wolę administratorów i moderatorów, którzy pełnią swoją funkcję dla dobra BiblioNETki i jej użytkowników. Forum nie jest miejscem do krytyki sposobu prowadzenia serwisu, wszelkie zażalenia należy zgłaszać bezpośrednio do Admina lub Redakcji.

Zakazuje się także:

 • Prowadzenia działalności marketingowej bez zgody Admina.
 • Działania na szkodę serwisu poprzez spam, flood, DoS itp.
 • Umieszczania tej samej informacji wielokrotnie.
 • Oferowania nielegalnego oprogramowania i plików oraz informowania o miejscu składowania tychże, sprzedawania prac magisterskich etc.
 • Rozpoczynania i/lub kierowania dyskusji na tematy stricte religijne i polityczne. BiblioNETka nie jest miejscem do rozpowszechniania prywatnego światopoglądu użytkowników. W dyskusjach należy pamiętać o tym, by forsowaniem prywatnych przekonań nie urazić uczuć religijnych ani nie deprecjonować odmiennych przekonań politycznych współużytkowników.

Uwaga: Redakcja BiblioNETki zdecydowanie zaleca korzystanie z polskiej wersji przeglądarki (Chrome, Firefox, Opera, itp.), wyposażonej w moduł sprawdzania poprawności tekstu, ponieważ automatycznie zaznacza ona błędy ortograficzne.

Pozostałe uwagi:

 • Nad prawidłowym działaniem Forum czuwają administratorzy i moderatorzy. Użytkownicy Forum są zobowiązani zgłaszać na adres: admin[maupa]biblionetka.pl zarówno wszelkie problemy z funkcjonowaniem serwisu, jak i przypadki złamania Regulaminu. Użytkownicy mają obowiązek przestrzegać zaleceń Admina. Komentarze i Czytatki powinny być pisane zgodnie z zasadami polskiej ortografii i interpunkcji; polskie znaki nie są wymagane, ale ich używanie jest zdecydowanie zalecane.
 • W Internecie przyjęło się nieużywanie zwrotów "Pan/Pani", nie jest to jednak wymagane. Pamiętaj, że pisanie DUŻYMI LITERAMI jest utożsamiane z krzykiem.
 • Gdy chcesz wkleić długi link na Forum, zalecane jest używanie narzędzi skracających, np. tinyurl.com
 • Zanim wyślesz swoją wiadomość, przeczytaj ją dokładnie: sprawdź, czy nie zawiera błędów, czy wnosi coś do dyskusji i czy jest na temat.
 • Zastanów się, czy twoja wypowiedź nie atakuje personalnie Twojego współrozmówcy. Unikaj zwrotów: "Tacy jak Ty", "Jesteś taki i taki" etc. Zaznaczaj, że wypowiadasz się we własnym imieniu ("Dla mnie...","Według mnie"), a nie wygłaszasz generalizujące sądy. W gorących dyskusjach staraj się używać języka "ja", a nie języka "ty".
 • Posty łamiące Regulamin mogą w każdej chwili zostać bez uprzedzenia usunięte, a konto danego użytkownika zawieszone.
 • Decyzja o trwałym zawieszeniu loginu jest podejmowana przez ogół administratorów i moderatorów; nie można się od niej odwołać.
 • Pamiętaj! Internet jest medium pozbawionym wielu niewerbalnych kanałów komunikacji, co często może skutkować niezrozumieniem przekazu i/lub jego nieadekwatnym odbiorem. W Internecie często można też spotkać osoby, które dla własnej rozrywki prowokują negatywne emocje u innych użytkowników. Innymi słowy, czytając Forum i Komentarze możesz napotkać wypowiedzi, które będą dla Ciebie nieprzyjemne, niezrozumiałe lub też mocno irytujące. BiblioNETka to także okazja do poznania osób o poglądach drastycznie różnych od Twoich. Jeżeli widzisz treści łamiące Regulamin lub wypowiedzi niepotrzebnie podnoszące temperaturę dyskusji, nie odpowiadaj i nie angażuj się w krucjatę, ponieważ efektem będzie jedynie eskalacja negatywnych emocji. Zamiast tego zgłoś temat Adminowi i dodaj wątek do tzw. "ignorowanych".
 • Pamiętaj, że denerwując się z powodu wirtualnego tekstu, szkodzisz jedynie własnemu realnemu zdrowiu.
 • Redakcja może, ale nie musi reagować na wszystkie przypadki kontrowersyjnych wypowiedzi.
 • Wszelkie uwagi na temat regulaminu proszę kierować do Admina: admin[maupa]biblionetka.pl - chętnie pomożemy.

na górę

Regulamin Działu Recenzji w BiblioNETce

Dział Recenzji ma dwie istotne funkcje:

 • jest miejscem przeznaczonym na wypowiedzi o przeczytanych książkach,
 • służy użytkownikom, którzy poszukując dla siebie lektury, chcą zasięgnąć informacji i opinii o książkach.

 

Jest to podstawowy dział BiblioNETki i zarazem jej wizytówka, dlatego przestrzeganie obowiązujących w nim zasad (między innymi norm dotyczących używanego języka, zasad ortografii i interpunkcji) oraz poszanowanie praw autorskich mają ogromne znaczenie.

Teksty w Dziale Recenzji dzielimy na dwie kategorie: teksty własne (recenzja lub opinia) oraz teksty cudze (nota wydawcy, informacja przepisana z okładki, zawartość zbioru, cytat). Rozróżnienie to znajdziesz na stronie książki – wybierz właściwy link.

Uwaga: Redakcja BiblioNETki zdecydowanie zaleca korzystanie z polskiej wersji przeglądarki (Chrome, Firefox, Opera, itp.), wyposażonej w moduł sprawdzania poprawności tekstu, ponieważ automatycznie zaznacza ona błędy ortograficzne. Zgłaszając do BiblioNETki poprawnie napisane teksty, ułatwisz pracę Redakcji i przyspieszysz ich pojawienie się na stronach Serwisu.

Zasady dodawania tekstów własnych (recenzji lub opinii)

 • Stosowanie polskich znaków diakrytycznych (ą, ę, ć, ź itp.) w recenzjach/opiniach jest obowiązkowe.
 • Stosowanie się do zasad polskiej ortografii i interpunkcji jest obowiązkowe.
 • Recenzje/opinie są przeznaczone głównie dla osób, które książki jeszcze nie czytały i dlatego muszą zawierać informację o treści i uzasadnienie zdania użytkownika na temat omawianej książki.
 • Ponieważ opinie/recenzje przeznaczone są głównie dla osób, które jeszcze danej książki nie czytały, nie należy jej zbyt dokładnie streszczać ani zdradzać zakończenia. Jeśli koniecznie musisz zdradzić elementy istotne dla rozwoju akcji, wyraźnie uprzedź o tym na początku swojego tekstu lub użyj znacznika "papla".
 • Teksty niebędące recenzją ani opinią (według definicji BiblioNETkowej) są również mile widziane. Będą one umieszczane w dziale Różne (miscellanea), zawierającym teksty przeznaczone głównie dla osób, które daną książkę już znają.
 • Recenzje książek nieprzeczytanych lub tylko częściowo przeczytanych nie będą akceptowane.
 • Recenzje/opinie nie mogą zawierać wyrazów ani treści wulgarnych i obraźliwych.
 • Recenzje pojedynczych utworów (np. wiersz/opowiadanie/dramat), które nie zostały wydane jako osobne pozycje, powinny zostać dopisane do pozycji je zawierających (np. zbioru opowiadań, dramatów, tomiku wierszy).
 • Cytując w swojej wypowiedzi fragment(y) omawianej książki lub innego utworu, w przypisie pod tekstem należy podać źródło cytatu (autor, tytuł [w cudzysłowie], tłumacz [jeśli to przekład], wydawnictwo, rok wydania, numer strony, np.: Harry Mulisch, "Procedura", przeł. Ryszard Turczyn, wyd. W.A.B, 2006, s. 145).
 • Cytując w recenzji/opinii fragment tekstu z okładki danej książki (lub odwołując się do treści tekstu z okładki), należy podać te same informacje, a zamiast numeru strony napisać: "tekst z okładki".
 • Odwołując się do konkretnego wydania książki, należy podać (obok w nawiasie) nazwę wydawnictwa i rok wydania - chyba że recenzja zawiera cytat(y) i te informacje znajdują się w przypisie.
 • Dodając do BiblioNETki swoją recenzję/opinię opublikowaną wcześniej w innym miejscu, należy poinformować o tym w nawiasie pod tekstem, uwzględniając wszystkie miejsca publikacji: [Recenzję opublikowałem(-am)/zamieściłem(-am) wcześniej/również w.../na stronie/stronach/na moim blogu”] - nie podając adresu internetowego.
 • Jeśli chcesz dodać link do strony zawierającej ważny, Twoim zdaniem, materiał związany z treścią opinii/recenzji - podaj go w komentarzu pod tekstem recenzji/opinii, gdy już zostanie on dodany przez redakcję BiblioNETki do bazy serwisu.

Zasady dodawania tekstów cudzych (not wydawniczych, cytatów itp.)

 • Wybierz odpowiedni typ tekstu; może to być:
  • nota wydawcy (informacja o książce udostępniana przez wydawnictwo: na stronach internetowych wydawnictw i księgarń oraz w drukowanych katalogach wydawniczych, a także wewnątrz książki),
  • z okładki (każdy tekst przepisany bezpośrednio z okładki książki lub ze skanu okładki),
  • zawartość zbioru (opowiadań, wierszy, dramatów, esejów),
  • cytat z książki.
 • Przepisz treść dokładnie tak, jak jest w źródle. Nie dodawaj niczego od siebie. Jeśli chcesz coś skomentować, po dodaniu noty użyj opcji „komentarze”.
 • Jeżeli dodajesz notę wydawniczą, informację z okładki lub zawartość zbioru, jako źródło podaj wydawnictwo i (po przecinku) rok wydania, np.: Wydawnictwo Literackie, 2001.
 • Jeśli dodajesz cytat, jako źródło podaj następujące informacje: autor, tytuł [w cudzysłowie], tłumacz [jeśli to przekład], wydawnictwo, rok wydania, numer strony (np.: Harry Mulisch, "Procedura", przeł. Ryszard Turczyn, wyd. W.A.B, 2006, s. 145).
  Uwaga! Przez "cytat z książki" należy rozumieć niewielki (kilka zdań) fragment książki - i tylko tej książki - na stronie której dodaje się tekst. Nie należy dodawać cytatów dotyczących danej książki, ale pochodzących z innych źródeł.
 • Dodając zawartość zbioru pamiętaj, że "zawartość zbioru" nie jest równoznaczna ze spisem treści książki. Przez "zawartość zbioru" rozumiemy spis utworów (opowiadań, esejów, dramatów, wierszy) niestanowiących jednorodnej całości (zawartością zbioru nie jest na przykład spis tytułów rozdziałów powieści, jest nią natomiast spis opowiadań jednego lub wielu autorów).
 • Nie dodawaj: not wydawcy, tekstów z okładki, cytatów - ze źródeł innych niż podane w regulaminie.
 • Nie podawaj jako źródła adresów stron WWW!

Bardzo prosimy o stosowanie się do tych zasad. Liczba tekstów dodawanych do Działu Recenzji stale rośnie. Nie jesteśmy w stanie (a i nie zawsze możemy – z braku niezbędnych danych) wprowadzać wszystkich koniecznych poprawek. Dlatego będziemy musieli odrzucać teksty, których autorzy nie respektują regulaminu działu.

Uwaga!

 • Używanie tagów HTML nie jest możliwe.
 • Redakcja serwisu ma prawo do poprawek i skrótów w dodanych recenzjach/opiniach. Jeśli autor tekstu uzna ingerencję za zbyt daleko posuniętą, może poprosić redakcję o usunięcie tekstu z serwisu w terminie 7 dni od pojawienia się tekstu w BiblioNETce.
 • Redakcja serwisu ma prawo odrzucić dowolny dodany tekst bez podania przyczyny.
 • W przypadku, gdy do BiblioNETki wpłynie nota wydawnicza/tekst z okładki, który zawiera więcej informacji niż tekst znajdujący się już w bazie serwisu, poprzedni zostanie usunięty i zastąpiony nowym.

na górę

Regulamin Katalogu BiblioNETki

Dodawanie nowego autora

Przy dodawaniu nowych autorów do bazy BiblioNETki obowiązują następujące zasady:

 • Należy najpierw sprawdzić w wyszukiwarce (opcja „Szukaj” u góry strony), czy dany autor nie jest już wpisany w BiblioNETce.
 • Nie należy podawać autora, jeżeli nie zna się jego imienia i nazwiska.
 • Najpierw należy wpisać nazwisko, następnie imię/imiona (np. Lem Stanisław); imiona wpisujemy w odpowiedniej kolejności: pierwsze, drugie itd. W przypadku gdy autor wydaje swoje utwory pod pseudonimem, należy wprowadzić go do katalogu, używając odpowiednio skrótów „pseud.” i „właśc.”.
 • Jeżeli autora nie identyfikuje nazwisko, ale pochodzenie, najpierw wpisujemy jego imię, a potem dalsze dane (np. Tales z Miletu).
 • Przedrostki szlacheckie należy wpisywać na końcu (np. Saint-Exupéry Antoine de), to samo dotyczy wszystkich używanych skrótów, takich jak św., Jr itp.; wszystkie piszemy na końcu. Nie należy uwzględniać tytułów (np. doktor, hrabia, markiz, ks. ) przy nazwiskach właściwych; można je wpisywać, gdy nazwisko autora funkcjonuje jako pseudonim.
 • Nie należy stawiać przecinka ani żadnego innego znaku interpunkcyjnego między nazwiskiem a imieniem, inicjały powinny być oddzielane spacjami.
 • WAŻNE! Jeżeli książka ma dwóch lub więcej autorów, sprawdzamy kolejno, czy są już w katalogu i następnie wprowadzamy tylko tych, których nie ma, pojedynczo, według zasad omówionych wyżej.
 • Jeśli autor książki jest ukryty pod pseudonimem zbiorowym, to wprowadzamy pseudonim, a każdego autora wymieniamy osobno.
 • UWAGA! Nie wprowadzamy autora, jeżeli nie mamy zamiaru wprowadzić jego książki, "pusty" autor jest usuwany.

Dodawanie nowego tytułu

Przy dodawaniu nowych tytułów do bazy BiblioNETki obowiązują następujące zasady:

 • Na stronie autora należy sprawdzić uważnie, czy dany tytuł nie został już wpisany; należy także upewnić się, czy książka, którą chcemy dodać, nie stanowi innej wersji pozycji już figurującej w katalogu.
 • Należy sprawdzić poprawną pisownię lub zrezygnować z dodania.
 • W pisowni polskich tytułów należy kierować się zasadami polskiej ortografii. Wielkich liter używa się tylko na początku tytułu i w nazwach własnych. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy autor celowo złamał te zasady – wtedy obowiązująca jest użyta przez niego forma zapisu.
 • Tytuł należy wpisywać bez cudzysłowu, na końcu tytułu nie stawiamy kropki.
 • Nie dodajemy książek wydanych w języku obcym lub regionalnym, jeśli nie zostały przetłumaczone i wydane po polsku.
 • Użytkownik próbujący dodać książkę, która została usunięta z bazy, otrzyma informację o powodzie usunięcia i będzie miał możliwość zgłoszenia, że książka jednak np. została wydana.
 • Pojedyncze opowiadania, dramaty, wiersze dodawać należy wyłącznie w przypadku, jeśli zostały wydane jako osobne pozycje.
 • Nie należy wprowadzać zbiorów, jeżeli wszystkie poszczególne utwory zawarte w zbiorze mają samodzielne wydania.
 • Można wprowadzać:  pozycje wydane przed rokiem 1966, później niewznawiane, niemające numeru ISBN
 • Można wprowadzać:  pozycje wydawane po 1966 roku, niemające numeru ISBN – pod warunkiem, że są lub były dostępne w księgarniach / e-księgarniach lub zostały wydane przez wydawnictwa wspierające self-publishing
 • Nie należy wprowadzać: pozycji niewydanych, niedostępnych w księgarniach, e-księgarniach czy wydawnictwach wspierających self publishing, a dostępnych jedynie na blogach, forach, stronach internetowych autorów itp.
 • Ostateczną decyzję co do tego, czy dana pozycja pozostanie w Katalogu, czy też zostanie usunięta jako niespełniająca wymagań podejmują administratorzy Katalogu
 • Wytyczne Działu Katalogu Książek:

  Uwaga: Więcej szczegółowych wytycznych związanych z Katalogiem BiblioNETki można przeczytać w FAQ.


  • Podtytuły: Tytuł właściwy od podtytułu rozdzielamy dwukropkiem, podtytuł piszemy wielką literą, dwukropek po tytule bez spacji, np.: Buddenbrookowie: Dzieje upadku rodziny; Wawelskie wzgórze: Powieść historyczna z czasów Łokietka. Książka może mieć kilka podtytułów.

  • Dwa utwory w jednym tytule: Jeżeli książka zawiera dwa utwory (lub więcej) i są one podane w tytule, oddzielamy je średnikiem, np.: Szkarłatne żagle; Złoty łańcuch.

  • Cudzysłowy: Nie używamy cudzysłowów do wpisywania tytułów, cykli i serii. Jeżeli w tytule występują cudzysłowy, używamy znaku " jako oba cudzysłowy - otwierający i zamykający. np.: Café "Pod Minogą".

  • Cykl i seria: Cykl, w rozumieniu Biblionetki, to seria książek napisanych przez jednego autora, kontynuacja książek itp. Gdy cyklem jest kontynuacja, nazwę cyklu stanowi tytuł pierwszego tomu. Seria tematyczna to cykl, który łączy treść książki, ale mają różnych autorów. Seria wydawnicza to tytuł serii nadany najczęściej przez wydawnictwo pewnej grupie książek, które coś, według wydawnictwa, łączy; seria ma różnych autorów. Podstawowa różnica: Serie: tematyczna i wydawnicza - różni autorzy. Cykl - jeden autor (może być dwóch lub więcej, ale razem napisali każdą książkę cyklu). Jeżeli nazwa cyklu lub serii ma podtytuł, tytuł właściwy od podtytułu rozdzielamy dwukropkiem, podtytuł piszemy wielką literą. Do serii wydawniczej nie wpisujemy nazwy wydawnictwa! Tomy w cyklach i seriach numerujemy cyframi arabskimi.

  • Rok pierwszego wydania: Wpisujemy tu rok pierwszego wydania wszystkich książek.

  • Rok pierwszego polskiego wydania: Wpisujemy tu rok pierwszego wydania książki obcojęzycznej w języku polskim.

  • Autorzy o identycznych nazwiskach: Jeżeli autorzy nazywają się tak samo, to, aby ich rozróżnić, wpisujemy im rok urodzenia, a jeżeli któryś z nich już nie żyje, to również rok śmierci. Np. tak: Kowalski Jan (1911-1989) Kowalski Jan (ur. 1962)

  • Spolszczone nazwiska: Jeżeli nazwisko autora jest spolszczone, to podajemy je jako główne, a oryginalne podajemy w nawiasie. Inne wersje pisowni nazwiska też umieszczamy w nawiasie, np.: Cezar Gajusz Juliusz (Caesar Caius Iulius); Monteskiusz (Montesquieu Charles-Louis Secondat de); Aksionow Wasilij (Aksjonow Wasilij).

  • Nazwiska rodowe: Najpierw wpisujemy pełne nazwiska, a potem imię, np.: Potocka z Działyńskich Anna.

  • Podwójne nazwiska: W przypadku podwójnych nazwisk podajemy najpierw oba nazwiska, a potem imiona. Uwaga na pisarzy hiszpańskojęzycznych, którzy najczęściej mają jedno imię i dwa nazwiska, a nie odwrotnie. Np.: Ruiz Zafón Carlos

  • Forma książki: To nie jest obowiązkowe pole. Jeżeli żadna z proponowanych form nie pasuje do książki, to nie ustawiaj żadnej.

  • Tłumacze: Książkom obcojęzycznym możemy wpisać tłumacza; przy wpisywaniu obowiązują te same zasady, co przy wprowadzaniu autorów. Jeżeli kolejne wydanie ma innego tłumacza, zgłaszamy go na stronie książki w "zgłoś błąd" i podajemy tytuł nowej wersji tej książki.

  • Wpisywanie oryginalnego języka książki nie jest obowiązkowe, ale zalecane. Należy ustawiać język polski, jeżeli wiadomo, że polski jest językiem oryginalnego wydania książki.

  • W przypadku polskich tytułów nie powtarzamy ich w rubryce "Tytuł oryginału".

na górę

Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: