Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

30.11.2006

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Starożytne komentarze do Listów św. Pawła stanowią bardzo ważny zbiór tekstów, których wpływ na rozwój teologii jest nie do przecenienia. Na niniejszy tom składają się trzy zachowane łacińskie komentarze do jednego tylko listu, do Tytusa. Ich autorami są Ambrozjaster, Hieronim i Pelagiusz, piszący na przełomie IV i V wieku, różniący się jednak między sobą poglądami teologicznymi i przygotowaniem filozoficznym. Stwarza to okazję do zapoznania się z różnymi podejściami do tego samego tekstu i do p...
Czytaj więcej
Bliskość stała się w naszym społeczeństwie zjawiskiem bardzo unikatowym, a jednocześnie upragnionym. Z powodu tkwiących w nas uprzedzeń wydaje nam się, że cena, jaką trzeba zapłacić za stworzenie czułych, intymnych związków z innymi ludźmi, jest za wysoka. Tą ceną jest bycie prawdziwym, bycie sobą. Osho rozbija w drobny mak nasze usprawiedliwienia, demaskuje nasze gry i wyznacza kamienie milowe na naszej drodze do osiągnięcia umiejętności bycia blisko z drugim człowiekiem. Książka Osho: "Blis...
Czytaj więcej
Czytaj więcej

29.11.2006

"Filozofia Oświecenia" prezentuje najistotniejsze idee tamtej epoki oraz najważniejszych filozofów, z uwzględnieniem ich znaczących dzieł oraz biografii. Nakreślona przez autora panorama epoki pokazuje, iż tak żywo dzisiaj dyskutowana oświeceniowa filozofia nie tylko wpisuje się w odmienne ramy chronologiczne, ale także zawiera istotne różniące się treści i formy wyrazu. Podział według kryterium kraju (Anglia i Szkocja, Francja, Niemcy, Włochy i Polska) podyktowany jest zarówno tymi różnicami...
Czytaj więcej
Czytaj więcej

28.11.2006

- Do pogan - Świadectwo duszy - Do Skapuli - Lekarstwo na ukłucie skorpiona - Do Żony - Zachęta do czystości - Przeciw Żydom - Przeciw wszystkim herezjom [Wydawnictwo ATK, 1983]
Czytaj więcej
Rozprawa jest wartościowym wkładem do dyskusji na temat filozoficznych (i pośrednio teologicznych) implikacji teorii ewolucji. Stanowi ona ważny głos w debacie myślicieli katolickich, jaka nieustannie toczy się wokół problemu "stanowiska Kościoła wobec ewolucjonizmu". Szczególnie cenna jest wyważona i dobrze uzasadniona interpretacja wypowiedzi Jana Pawła II w tej sprawie i ukazanie ich w szerokim kontekście współczesnych poglądów. Fragment recenzji ks. prof. dr hab. Michała Hellera [Gaudi...
Czytaj więcej

27.11.2006

- Spotkanie z chrześcijaństwem - Odpowiedzialność myśli chrześcijańskiej - Wiara chrześcijańska a cywilizacja - Co to jest personalizm? [Znak, 1960]
Czytaj więcej
- Do męczenników - Preskrypcja przeciw heretykom - O widowiskach - O modlitwie - O chrzcie - O cierpliwości - O pokucie [Wydawnictwo ATK, 1970]
Czytaj więcej

26.11.2006

Homilie zawarte w tym tomie do połowy XX wieku uchodziły za dzieło Hieronima. Późniejsze badania wykazały jednak, iż są one w rzeczywistości wolnym tłumaczeniem z Orygenesa. Jako że ogromna większość Orygenesowych komentarzy i homilii do Księgi Psalmów zaginęła, te właśnie stanowią najważniejsze źródło do poznania jego egzegezy tej Księgi. [WAM, 2004]
Czytaj więcej
Komentarz ten jest największym dziełem egzegetycznym Orygenesa. Obecne w nim są wszystkie ważne dla niego tematy: wieczność Syna Bożego, Jego wcielenie, zbawcza działalność, kwestie wolności ludzkiej i Bożego zamiaru zbawienia wszystkich. Tłem tych rozważań jest polemika z gnostyckim komentarzem Ewangelii św. Jana. Z książki tej możemy nauczyć się orygenesowej metody czytania i interpretacji Pisma, szukającej zawsze głębszego sensu, godnego Boga, pierwszego Autora całego Pisma. [WAM, 2005]
Czytaj więcej
"Korespondencja między chrześcijaninem a muzułmaninem" zawiera trzy listy pochodzące z IX i X wieku, które są przykładem dyskusji teologiczno-filozoficznych, jakie toczyły się w tym okresie między przedstawicielami obu wyznań. Trzonem korespondencji jest podjęta przez autora muzułmańskiego próba wykazania, za pomocą logicznej argumentacji, słuszności i prawdziwości islamu. Wynikała ona z uczucia przyjaźni wobec adresatów oraz potrzeby połączenia wiary z nauką, i mimo silnego zaangażowania religi...
Czytaj więcej

25.11.2006

Tom niniejszy zawiera wprowadzenie w życie Prudencjusza oraz omawia twórczość autora. Dzieła jego stanowiły ukoronowanie rodzącej się w tym czasie łacińskiej poezji chrześcijańskiej. Do wstępu dołączono bibliografię ogólną podstawowych prac o autorze i poszczególnych dzieł oraz bibliografię szczegółową do Peristephanon. [Wydawnictwo WAM, 2006]
Czytaj więcej

23.11.2006

Czytaj więcej
Grzegorz z Nyssy (330-394) należy do trójki tak zwanych Ojców Kapadockich, wraz z bratem Bazylim i przyjacielem Grzegorzem z Nazjanzu. Wyróżniał się wśród nich głębią filozoficznego myślenia, a także systematycznymi komentarzami biblijnymi. Homilie do błogosławieństw z Kazania na górze (Mt, 5) stały się słynne i przepisywane w wielu kopiach, stanowiąc wzór do naśladowania dla wielu późniejszych kaznodziejów. Mimo upływu wieków nie straciły na aktualności i nadal mogą być takim wzorem. Tłumac...
Czytaj więcej
Jedno z najważniejszych dzieł egzegetycznych Grzegorza z Nyssy jest w gruncie rzeczy traktatem antropologicznym. Rozważania teologiczno-filozoficzne na temat duszy i ciała, grzechu i upadku człowieka oraz zmartwychwstania uzupełnił autor obszernymi informacjami o anatomii i fizjologii, zgodnymi z ówczesną wiedzą medyczną. Przebija z nich zachwyt nad człowiekiem - najdoskonalszym ze stworzeń materialnych. Powstała w ten sposób książka pełna uroku, która dziś nie tylko ma wartość naukową, nie tylk...
Czytaj więcej
 • Tytuł: Wynalezienie wolności 1700-1789
 • Autor: Starobinski Jean
 • Tłumacz: Ochab Maryna
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: francuski
 • Serie wydawnicze:
 • Rok pierwszego wydania: 1964
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2006
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): olamanola
W tej klasycznej już rozprawie autor podejmuje walkę z wyimaginowanym obrazem wieku XVIII. W zbiorowej świadomości zwykło się traktować Oświecenie jako epokę rozluźnionych obyczajów i beztroskich zabaw. Starobiński składa hołd „frywolnemu” stuleciu, w którym nie tylko swobodnie korzystano z życia, ale i umysłu; odmalowuje zbiorowy portret ludzi, którzy częściej dobijali się do prawdy aniżeli do drzwi kochanki. Pokazuje wreszcie, że wiek XVIII – przełomowy dla dzisiejszego rozumienia historii, sz...
Czytaj więcej

22.11.2006

 • Tytuł: Początki kultury
 • Autor: Girard René
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: filozofia i etyka
 • Język oryginalny: francuski
 • Rok pierwszego wydania: 2004
 • Rok pierwszego wydania polskiego: 2006
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): snoopy
"Początki kultury" to zapis rozmów dwóch dziennikarzy z René Girardem, stanowiący rodzaj duchowej biografii kontrowersyjnego antropologa kultury. Pokazuje, jak Girard dochodził do teorii mimetycznej, wedle której powstanie i rozwój kultury warunkują dwa dążenia – pragnienie naśladowania innych oraz poszukiwanie kozła ofiarnego. Sposób myślenia Girarda o kulturze przypomina rozumowanie Karola Darwina budującego swoją teorię doboru naturalnego. Ta książka to synteza poglądów autora "Kozła ofiarneg...
Czytaj więcej
Książka zawiera jedno z podstawowych dzieł św. Augustyna na temat łaski, wolności i grzechu pierworodnego. Wprowadzeniem do niego są referaty wygłoszone na sympozjum patrystycznym w 1997 r. na temat grzechu Pierwszych Rodziców i jego interpretacji w Kościele od początku do VI w. Jest to najpełniejsze w języku polskim opracowanie tego zagadnienia, nieodzowne w studium teologii grzechu pierworodnego, teologii chrztu i odkupienia. [WAM, 2003]
Czytaj więcej
Jest to druga część komentarza wydanego w tomie 10. Jest to tłumaczenie łacińskie dokonane w IV wieku. Oryginał grecki tej części komentarza nie zachował się do naszych czasów. [WAM, 2002]
Czytaj więcej

20.11.2006

Autorami książki są uczniowie i najbliżsi współpracownicy twórcy francuskiej szkoły socjologicznej Emile´a Durkheima. W swoim eseju Mauss i Hubert zamierzali stworzyć ogólną teorię ofiary rozumianej jako uniwersalny fenomen religijny. Ofiara w ich rozumieniu jest zjawiskiem społecznym i w szczególny sposób wiąże się z sacrum. Jest bowiem środkiem, który umożliwia dziedzinie profanum komunikowanie się z sacrum za pośrednictwem daru ofiarnego. [Nomos, 2005]
Czytaj więcej

19.11.2006

Jest to pierwszy przekład tego komentarza na język nowożytny. Zarazem jest to jedyny komentarz starożytności chrześcijańskiej aktualny w całości do dziś. Nie zawiera dygresji, ale wyjaśnia treść listów Pawłowych zgodnie z zasadami, którym współcześni bibliści nie mają nic do zarzucenia. Komentarz Teodoreta stanowi podsumowanie egzegezy patrystycznej. [Wydawnictwo WAM, 2001]
Czytaj więcej
Autorem tego komentarza jest nieznany egzegeta żyjący na północy Włoch w drugiej połowie IV wieku. Nadano mu imię Ambrozjaster, dopatrując się u niego zależności od św. Ambrożego, biskupa Mediolanu. Pod jego też imieniem zachowała się większość jego komentarzy biblijnych. "Komentarz do Listu św. Pawła do Rzymian" jest jednym z najsłynniejszych, powszechnie cytowanych już w starożytności. Wywarł przez to wielki wpływ na rozumienie najważniejszych tematów teologii Pawła, zwłaszcza usprawiedliw...
Czytaj więcej
Kolejny tom spuścizny egzegetycznej Orygenesa pozwala nam zapoznać się z tym, co pozostało w łacińskim tłumaczeniu z całego, znacznie większego, zbioru homilii wygłoszonych przez Orygenesa. Komentując proroków, sporo uwagi poświęca Orygenes w tych homiliach samej figurze przepowiadającego proroka. Stanowi to dla niego pomost do mówienia o duszpasterzach, kaznodziejach, o ich wybraniu i rodzących się z tego obowiązkach. Jeśli natomiast ktoś chce się dowiedzieć, jaka jest różnica między człowiekie...
Czytaj więcej

18.11.2006

Pelagiusz jest znany powszechnie wśród teologów i historyków jako ten, z którym polemizował św. Augustyn. "Komentarz do Listu do Rzymian" jest tutaj tekstem kluczowym, gdyż tak zwana "kontrowersja pelagiańska" dotyczyła kwestii grzechu pierworodnego i wolności ludzkiej, czyli tematów, które rodzą się z lektury św. Pawła. Dla wykładowców i studentów teologii i historii jest to zatem bardzo ważne, gdyż rewizja opinii "heretyka", jak zwykło się określać Pelagiusza, wydaje się konieczna. [Wydawn...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Jest to pierwsze wydanie dzieł Wiktoryna w języku polskim. Autor prezentuje typ egzegezy literalno-metafizycznej bez odwoływania się do alegorii. W wyjaśnianiu Czytelnikowi myśli św. Pawła Wiktoryn korzysta ze swej szerokiej wiedzy retora, filologa, filozofa i nauczyciela. [Wydawnictwo WAM, 1999]
Czytaj więcej

17.11.2006

Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: