Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

29.11.2022

Czytaj więcej
Czytaj więcej

24.11.2022

Czytaj więcej
"»Cenzorskie lekcje literatury« zawierają niezwykle cenne ustalenia w dwóch - powiązanych ze sobą - obszarach: historii literatury i historii peerelowskiej cenzury. Obydwie te sfery w czasach PRL wzajemnie się dopełniają, dopowiadają i komentują. Marzena Woźniak-Łabieniec ukazuje związki ideologii i sztuki, analizuje najróżniejsze formy oddziaływania, w których tekst poetycki i prozatorski podlega modyfikacji, lecz także wchodzi w interakcję z zaleceniami urzędników z Mysiej. Śledzenie tych zale...
Czytaj więcej

23.11.2022

Czytaj więcej
Czytaj więcej

18.11.2022

Celem poradnika jest pomoc we wdrożeniu i utrzymaniu spójnych procedur gwarantujących przetwarzanie danych osobowych w placówkach oświatowych, zgodne z przepisami prawa. Poradnik omawia obowiązki szkół i placówek oświatowych wynikające z RODO oraz wskazuje liczne przykłady i odwołania do przepisów branżowych. Przybliżono w nim takie zagadnienia jak: - administrator, inspektor ochrony danych oraz podmiot przetwarzający i odbiorca danych osobowych w jednostkach oświatowych, - prawa osób, któr...
Czytaj więcej
W publikacji przedstawiono wybrane problemy prawne związane ze stosowaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w szkołach i przedszkolach, w tym ochronę danych osobowych: - w procesie przyjmowania kandydatów do publicznych przedszkoli i szkół; - podczas ewidencjonowania spełniania obowi...
Czytaj więcej
Czytaj więcej

14.11.2022

Publikacja stanowi analizę polskiego systemu prawnego w zakresie stosunków pracy nauczycieli w szkołach publicznych oraz placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli i znaczenia polskiego prawa pracy w zakresie prawnej ochrony nauczycieli, m.in. przed zwolnieniem z pracy, nierównym traktowaniem, dyskryminacją czy mobbingiem. W książce dokonano charakterystyki środków prawnych, za pomocą których ochrona ta jest realizowana w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, a także w prawi...
Czytaj więcej
"Problematyka zawarta w niniejszej pracy dotyczy głośnej od pewnego czasu na Zachodzie Europy idei prawnej ochrony osób będących whistleblowerami, co oznacza na ogół pracowników ujawniających nieprawidłowości w funkcjonowaniu ich zakładów pracy (whistleblowing) polegające na różnego rodzaju aktach nierzetelności czy nieuczciwości z udziałem innych pracowników, pracodawcy czy przedstawicieli pracodawcy, np. na aktach malwersacji, niegospodarności czy korupcji". Ze "Wstęp" Helena Szewczyk ...
Czytaj więcej
Zasada niedyskryminacji jest jednym z najbardziej aktualnych tematów w prawie pracy w skali globalnej. Celem książki jest ukazanie problematyki dyskryminacji w zatrudnieniu w sposób wielopłaszczyznowy, z uwzględnieniem standardów prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego. Monografia oferuje dogłębną analizę dyskryminacji nie tylko z teoretycznego, lecz także praktycznego punktu widzenia, z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europe...
Czytaj więcej

09.11.2022

W książce przedstawiono nowe podejście do działań miast w pobudzaniu rozwoju sektorów i zawodów kreatywnych. W szczególności przedstawione zostały schematy mechanizmów wspierania lokalnej gospodarki, tworząc modelowe ujęcia działań opartych na lokalnych zasobach twórczych. W książce omówiono w szczególności: - nowe podstawy poznawcze mogące mieć zastosowanie w miastach, dla których ważną kwestią jest rozwój potencjałów twórczych, - paradygmat kreatywnego miasta oraz działania zmierzające do po...
Czytaj więcej
Autorki prezentują zagadnienia dotyczące zarządzania samorządem terytorialnym, jego partnerstwem z otoczeniem, polityką komunikacji i finansowaniem przedsięwzięć. Wskazują na ścisłe powiązanie poruszanych tematów. Zadaniem samorządów jest działanie w obszarze zaspokajania potrzeb społeczeństwa przez dostarczanie odpowiednich dóbr i usług. Samorządy działają w pewnym określonym otoczeniu i ich aktywność powinny cechować otwartość oraz elastyczność, co umożliwia lepsze zaspokojenie potrzeb oraz oc...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Czytaj więcej

08.11.2022

Czytaj więcej

07.11.2022

Czytaj więcej

05.11.2022

Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: