Ostatnio dodane książki

Książki zaklasyfikowane do:
Termin dodania:

30.05.2015

– Anna Krawczyk-Tyrpa: Kwiat i kobieta – Alicja Nowakowska: Róża w języku i kulturze – Anna Dąbrowska: Złota dziewanna i biodra brzozowe. Nazwy roślin w polskim słownictwie erotycznym (na materiale poetyckim) – Luiza Rzymowska: Piersi fiołkami pachnące. Kwiaty w mitach i języku dawnej Grecji – Jerzy Woronczak: Rośliny w żywotach świętych – Włodzimierz Wysoczański: Semantyczno-kulturowa interpretacja nazw roślin (niektóre aspekty pogranicza chrześcijańsko-pogańskiego) – Marzena Marczewska: ...
Czytaj więcej
Anna Dąbrowska: Wstęp – Antonina Grybosiowa: Jak historyk języka polskiego rozumie opozycję homo – animal – Kamilla Termińska: Przekraczanie opozycji zwierzę – człowiek w cywilizacjach Morza Śródziemnego – Anna Pietryga: Opozycja "homo – animal" a manicheizm – Jolanta Szarlej: Biblijne epifanie zwierzęce na tle opozycji "homo – animal" – Luiza Rzymowska: Symbolika zwierząt w "Rozważaniach o snach" Artemidora z Daldis – Ryszard Solik: Motywy zoomorficzne w kulturze artystycznej średniowi...
Czytaj więcej
– Jadwiga Puzynina: Uczucia a postawy we współczesnym języku polskim – Iwona Nowakowska-Kempna: Język ciała czy ciało w umyśle, czyli o metaforyce uczuć – Ewa Jędrzejko: O językowych wykładnikach pojęcia WSTYD w różnych koncepcjach opisu – Bogusław Bierwiaczonek: Religijne subkategorie miłości – Agnieszka Mikołajczuk: Problem ocen w analizie wybranych polskich nazw uczuć z klasy semantycznej GNIEWU – Agnieszka Libura: Analiza semantyczna wyrazów nazywających NIENAWIŚĆ i inne uczucia negatyw...
Czytaj więcej
– Janusz Anusiewicz, Anna Dąbrowska, Michael Fleischer: Językowy obraz świata i kultura. Projekt koncepcji badawczej – Michael Fleischer: Obraz świata. Ujęcie z punktu widzenia teorii systemów i konstruktywizmu – Grażyna Habrajska: Metody ankietowe i analiza tekstów w badaniach językowego obrazu świata – Anna Luchowska: Status zasady sprzeczności w językowym obrazie świata – Janina Labocha: Tekst autobiograficzny jako pewna wizja świata – Aleksandra Niewiara: Badania etymologii a odtwarzani...
Czytaj więcej

29.05.2015

Teoria i metodologia – Uta M. Quasthoff (Bielefeld): Etnocentryczne przetwarzanie informacji. Ambiwalencja funkcji stereotypów w komunikacji międzykulturowej – Wojciech Chlebda (Opole): Stereotyp jako jedność języka, myślenia i działania – Kamilla Termińska (Katowice): Refleksy sporu o uniwersalia w sporze o stereotypy – Aleksy Awdiejew (Kraków): Standardy semantyczne a znaczenie leksykalne – Jerzy Bartmiński (Lublin): Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem – na przykładzie ster...
Czytaj więcej
– Irena Kamińska-Szmaj: Co to jest kultura polityczna? – Bogdan Walczak: Co to jest język polityki? – Maria Frankowska: Frazeologia i metaforyka w tekstach politycznych lat 1989-1993 – Aleksy Awdiejew: Wartościowanie wymuszone a szacunek dla odbiorcy w dyskursie politycznym – Grażyna Habrajska: Wykorzystanie ironii do walki politycznej – Ewa Kołodziejek: Językowe środki zwalczania przeciwnika, czyli o inwektywach we współczesnych tekstach politycznych – Paweł Nowak, Adam Siwiec: "Kto komu"...
Czytaj więcej
- Halina Satkiewicz: Norma polszczyzny ogólnej a języki subkultur - Halina Zgółkowa: Słowa charakterystyczne w subkulturze rockowej - Halina Zgółkowa, Katarzyna Czarnecka: Kategoria Boga w słownictwie uczniowskim - Barbara Boniecka: O jednej z form wyrażania lojalności przez dzieci w wieku przedszkolnym - Urszula Żydek-Bednarczuk: Czy rozmowa potoczna (rodzinna i towarzyska) należy do subkultury? - Lucyna Tomczak: Nacechowanie aksjologiczne wyrażeń w opisie najbliższych członków rodziny prz...
Czytaj więcej
– Kwiryna Handke: Język a determinanty płci – Kamilla Termińska: Androgynia we współczesnej polszczyźnie – Grażyna Habrajska: Obraz kobiety w Biblii – Krystyna Kleszczowa: Zbiory różnorodzajowe a problem genezy rodzaju męskoosobowego – Bogdan Walczak: Polszczyzna kobiet – prolegomena historyczne – Maria Peisert: "On" i "ona" we współczesnej polszczyźnie potocznej – Larysa Pisarek: Wykładniki płci żeńskiej w języku rosyjskim – Józef Kąś: Kulturowy stereotyp mężczyzny i kobiety w środowisku...
Czytaj więcej
Teorie semantyczne w świetle metodologii nauki – Henryk Kardela: Gramatyka kognitywna jako globalna teoria języka – Zbysław Muszyński: Odnoszenie się wyrażeń w świetle procesu porozumiewania się – Renata Grzegorczykowa: Kognitywne ujęcie znaczenia a problem realizmu filozoficznego – Henryk Kardela: Onomazjologiczny aspekt semantyki kognitywnej – Krzysztof Korżyk: Semantyka kognitywna – problemy i metody (Kilka uwag natury filozoficznej) – Wiesław Banyś: Wokół conditionalis, czyli warunko...
Czytaj więcej
– Jerzy Bartmiński: Nazwiska obce na tle kontaktów języków i kultur – Agnieszka Dzikiewicz: Wpływ łaciny na szyk zaimka się w psałterzach staropolskich i staroczeskich – Grażyna Habrajska: Dziedzictwo stu lat kontaktów kulturowych polsko-niemieckich w słownictwie łódzkim – Maura McGovern: Wyrażenia anglojęzyczne nacechowane ekspresywnie w gwarze studentów polskich – Hanna Popowska-Taborska: Geneza ukrainizmów w dialektach kaszubskich – Ewa Rzetelska-Feleszko: Problem odtworzenia dawnych sto...
Czytaj więcej
– Przemysław Kisiel: Etykieta językowa a wzory kultury – Eugeniusz Tomiczek: Z badań nad istotą grzeczności językowej – Małgorzata Marcjanik: Typologia polskich wyrażeń językowych o funkcji grzecznościowej – Maria Wojtak: Wybrane elementy staropolskiej etykiety językowej – Maria Rachwał: O przyczynach zmian systemu adresatywnego języka polskiego w XIX wieku – Kazimierz Ożóg: O niektórych aspektach semantyki zwrotów grzecznościowych – Maria Peisert: Etykieta językowa jako przejaw edukacji s...
Czytaj więcej
I – Janusz Anusiewicz: Potoczność jako sposób doświadczania świata i jako postawa wobec świata – Aleksy Awdiejew: Wiedza potoczna a inferencja – Grażyna Habrajska: Potoczność w rozumieniu potocznym – Jerzy Bartmiński: Styl potoczny – Andrzej Markowski: Kategoria potoczności w języku i w opisie języka – Ewa Dąbrowska-Michalczak: Potoczność w służbie semantyki – językowy model relacji przestrzennych w pionie – Jacek Skawiński: Polszczyzna potoczna w funkcji interdialektu – Franciszek Nie...
Czytaj więcej
Problemy ogólnoteoretyczne – Renata Grzegorczykowa: Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy – Leszek Bednarczuk: Uwagi o funkcjach języka (głos w dyskusji nad referatem R. Grzegorczykowej) – Małgorzata Marcjanik: Głos w dyskusji nad referatem R. Grzegorczykowej – Leon Koj: Uwagi o funkcjach języka i mowy – Leszek Kołakowski: O wypowiadaniu niewypowiadalnego: język i sacrum – Kamilla Termińska: O pewnej nie nazwanej funkcji języka (na przykładzie usprawiedliwień) ...
Czytaj więcej
Wartości w języku ogólnym i w gwarach – Anna Pajdzińska: Wartościowanie we frazeologii – Ewa Masłowska: Z problemów pejoratywizacji lub melioracji nazw własnych użytych w funkcji appellatiwów – Michał Sarnowski: Deminutiwum jako znak ironii – Maciej Abramowicz, Ireneusz Karolak: Wolność i liberté w językach polskim i francuskim – Małgorzata Marcjanik: Miejsce etykiety językowej wśród wartości. Uwagi ogólne Wartości w odmianach języka i w gatunkach tekstów – Anna Oryńska: Walka na ...
Czytaj więcej

28.05.2015

Rękopis poznańskiej księgi ziemskiej z lat 1386-1400 należy do najcenniejszych zachowanych zabytków piśmiennictwa średniowiecznego w Polsce. Maria Trawińska poddaje go wielostronnej analizie, skupiając się przede wszystkim na zagadnieniach filologicznych. Autorka, dysponująca specjalistyczną wiedzą nie tylko z zakresu językoznawstwa, przedstawia omawiane zagadnienia w sposób zwięzły i przemyślany, a co najważniejsze – przystępny. Studium Marii Trawińskiej pomaga zrozumieć, w jaki sposób i w ...
Czytaj więcej

26.05.2015

 • Tytuł: Biblioteki i pieniądze
 • Autor: Grygrowski Dariusz
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2015
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
W skomercjalizowanym otoczeniu biblioteka uchodzi za jeden z bastionów egalitarnego, bo bezpłatnego dostępu do informacji i rozrywki. W praktyce jednak zakres usług oferowanych przez biblioteki, za które pobierane są opłaty, coraz bardziej się poszerza. Książkę "Biblioteki i pieniądze" otwiera rozdział, w którym omówiona została dyskusja na temat opłat bibliotecznych – celowości ich pobierania i nieprzekraczalnych w tym zakresie granicach. Poza opłatami nakładanymi na użytkowników, bibliot...
Czytaj więcej
Profesor Jakub Z. Lichański jest czytelnikiem niezwykle czułym i niezwykle uważnym. I w tej materii zajmuje wśród polskich badaczy literatury miejsce szczególne. Stoi za nim wielka erudycja oraz znakomita pamięć o kiedyś przeczytanych lekturach. Jako kilkuletni chłopiec usłyszał rozmowę dorosłych o poemacie "Niobe". Była ona dla niego na tyle niezwykła, że pozostawiła w jego życiu trwały ważny ślad. Dorzucił do niej lata lektur, a za tym pogłębianie się fascynacji tą poezją, odkrywanie jej mocny...
Czytaj więcej

24.05.2015

Czytaj więcej

23.05.2015

Czytaj więcej

19.05.2015

 • Tytuł: Polskie Kresy literackie
 • Autor: Węglicka Katarzyna
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2015
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): LouriOpiekun BiblioNETki
Dawne Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej to jeden z najciekawszych regionów Europy. Teren bogaty w zabytki, zbiory muzealne, piękne krajobrazy. Wiele z nich wpisało się w historię Polski i naszych sąsiadów. Znajomość zarówno dobrych, jak i złych kart wspólnej historii może pomóc we wzajemnym zrozumieniu i dążeniu do zgodnego współistnienia w przyszłości. Kresy to słowo, w którym zawiera się bezkres falujących równin, oddalenie od świata i wicher wiejący na dawnych stepach. Mało znane są dziś Ku...
Czytaj więcej
Czytaj więcej
Przedstawione w monografii "Tradycja i wyzwania. Metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku" szerokie spektrum tematyczne, obejmujące zagadnienia zarówno literaturoznawcze, jak i (w większości) językoznawcze, niekiedy z elementami kulturoznawstwa, stanowi pozorne przeciwieństwo problemów rozpatrywanych na początku minionego stulecia. Przeciwieństwo pozorne, ponieważ ograniczone raczej do metody prezentowanych problemów, nie ich istoty. Zauważalne zmiany, polegające między innymi na staranni...
Czytaj więcej

17.05.2015

Czytaj więcej
 • Tytuł: 500 zdań polskich
 • Autor: Bralczyk Jerzy
 • Tłumacz: -
 • Kategoria: Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Gatunek: językoznawstwo, nauka o literaturze
 • Forma: esej (szkic literacki) / zbiór esejów (szkiców)
 • Język oryginalny: polski
 • Rok pierwszego wydania: 2015
 • Do BiblioNETki wprowadził(a): domeru
Od „Daj, ać ja pobruszę...” do „No to frugo”. Najbardziej błyskotliwy specjalista od polszczyzny o pięćsetce najbłyskotliwszych, najniezwyklejszych, najważniejszych polskich zdań. Jerzy Bralczyk nie tylko zebrał zdania, które najsilniej istnieją w świadomości Polaków, ale też z ich pomocą stworzył niezwykłą opowieść o polskiej mentalności, która odbija się w tym, jak mówimy na co dzień i od święta. Są tu literackie cytaty (z Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Wyspiańskiego, Konopnickiej...
Czytaj więcej

14.05.2015

Czytaj więcej

12.05.2015

Czytaj więcej
Czytaj więcej

08.05.2015

Czy żyjemy już w epoce postchrześcijańskiej, jak zdawał się to widzieć wątpiący Samuel Beckett, jeden z największych, a zarazem najbardziej radykalnych pisarzy XX wieku, laureat literackiej Nagrody Nobla z 1969? Czy rzeczywiście człowiek to bezdomny w kosmosie - istota porzucona, zapomniana, wyklęta, nad którą nikt nie czuwa? Czy Ziemia to raczej piekło, czy nie droga czyśćcowa prowadząca do Nieba? Czy los rodzaju ludzkiego to jedynie męczarnia, miotanie się w ciemności - krzyż pospolity, tortur...
Czytaj więcej

06.05.2015

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: