Dodany: 2022-07-29 09:54|Autor: WiadomościOpiekun BiblioNETki

Regulamin konkursu "Wakacje z Muminkami"


REGULAMIN

Regulamin Konkursu "Wakacje z Muminkami" (29 lipca 2022)
(„Regulamin”)

§ 1.
Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu

1. Organizatorem konkursu "Wakacje z Muminkami" (dalej: "Konkurs") jest ePWN Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-460), przy ul. Gottlieba Daimlera 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000442101, NIP 5252543576, kapitał zakładowy 12 000 000 zł (dalej: "Organizator").
2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025).

§ 2.
Czas trwania Konkursu

1. Konkurs rozpocznie się 29.07.2022 i zakończy 21.08.2022 o godzinie 23:59 (dalej: "Czas Trwania Konkursu").
2. Prace konkursowe należy nadsyłać do: 21 sierpnia 2022 roku do godziny 23.59.

§ 3.
Komisja konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: "Komisja"). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

§ 4.
Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: "Uczestnik").
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie koniecznym jest zapoznanie się z Regulaminem.
3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora bądź innych spółek z Grupy PWN, mających swoją siedzibę w Polsce oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych
rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
5. Udział w Konkursie i związane z nim podanie danych jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik jest związany warunkami Regulaminu, a dokonując zgłoszenia do Konkursu potwierdza, że zapoznał się z jego treścią. Osoby, które nie zgadzają się na postanowienia Regulaminu, nie mogą brać udziału w Konkursie.

§ 5.
Zasady i przebieg Konkursu

1. Konkurs jest przeprowadzony na stronie internetowej: www.biblionetka.pl (dalej: "Strona").
2. Zadaniem Uczestnika jest wykonać zadanie konkursowe, które polega na odpowiedzi na pytanie: Którego bohatera z serii książek o Muminkach zabrał(a)byś na wspólny wakacyjny wyjazd i dlaczego? w komentarzu pod wpisem konkursowym opublikowanym na Stronie (dalej: "Praca Konkursowa"). Do autora lub autorki najciekawszej odpowiedzi trafi książka "Tatuś Muminka i morze" wydaną i przekazaną przez Wydawnictwo Nasza Księgarnia.
3. Z chwilą dokonania wszystkich czynności wskazanych w powyższych ustępach, Uczestnik dokonuje zgłoszenia do Konkursu (dalej: "Zgłoszenie").
4. Praca Konkursowa stworzona przez Uczestnika powinna być efektem jego własnej twórczości, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich i prawa do wizerunku. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie do zgłoszonej Pracy Konkursowej.
5. W Konkursie nie biorą udziału Prace Konkursowe, które zostały zgłoszone przez osoby, o których mowa w ust. 4.4., nie spełnią któregokolwiek z warunków określonych Regulaminem, a także takie, które zawierają:
a. wulgaryzmy, treści obraźliwe lub sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub prezentujące zachowania niebezpieczne;
b. nawoływania do przemocy lub nietolerancji;
c. treści reklamowe dotyczące innych niż Organizator podmiotów;
d. treści naruszające prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste i prawa autorskie, a także wizerunek;
e. treści co do których Uczestnik nie posiada całości praw autorskich i praw zależnych;
Prace Konkursowe, które spełniają którykolwiek z warunków wskazanych w niniejszym ustępie, będą przez Organizatora dyskwalifikowane. W przypadku, gdy po wydaniu nagrody ujawni się okoliczność opisana powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu nagrody lub zapłaty jej równowartości.
6. Każdy Uczestnik może przesłać wyłącznie jedną Pracę Konkursową. Z zastrzeżeniem skutków przewidzianych w §7 ust. 1 Regulaminu, każda kolejna Praca przesłana przez takiego Uczestnika nie będzie brana pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.
7. Komisja Konkursowa dokona oceny Prac, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność, i wyłoni zwycięską Pracę, które zostaną wyróżnione Nagrodą (dalej: "Nagroda").
8. Informacja o wynikach Konkursu zostanie przesłana do Zwycięzców za pośrednictwem komentarzy pod postem konkursowym oraz w wiadomości prywatnej na Stronie.

§ 6.
Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest książka "Tatuś Muminka i morze" Tove Jansson, wydana i przekazana przez Wydawnictwo Nasza Księgarnia.
2. Nagroda zostanie przyznana autorowi lub autorce najciekawszej pracy konkursowej.
3. Zwycięzca zobowiązany jest, w ciągu 7 dni roboczych od wysłania wiadomości informującej ich o przyznaniu Nagrody, przesłać do Organizatora drogą elektroniczną informacje niezbędne w celu otrzymania Nagrody przez Organizatora tj. w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego.
4. Niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 6, podanie nieprawidłowego adresu lub nieprawidłowych lub niepełnych danych i oświadczeń, o których mowa w ustępie poprzednim, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody bądź wypełnienie obowiązków podatkowych skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora, który w szczególności może ją przyznać innemu Uczestnikowi. W takim przypadku postanowienia ust. 3 – ust. 7 stosuje się do takiego nowo wybranego Uczestnik odpowiednio.
5. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
6. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy. Przed wydaniem Nagrody zwycięzca może zostać zobligowany do okazania kurierowi stosownego dokumentu tożsamości.

§ 7.
Prawa własności intelektualnej do Prac

1. W ramach udziału w Konkursie, z chwilą dokonania Zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, przenoszalnej, z prawem do udzielania dalszych licencji, licencji na korzystanie z Prac Konkursowych, które mogą zawierać wizerunek osób fizycznych, bez ograniczeń czasowych, na obszarze terytorium Polski i z uwzględnieniem ponadgranicznego charakteru Internetu, na wszystkich znanych w chwili dokonania Zgłoszenia polach eksploatacji, które w szczególności obejmują:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Prac Konkursowych – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Prac Konkursowych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c. w zakresie rozpowszechniania Prac Konkursowych w sposób inny niż określony w ust. 5.1.2 powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie), w tym w zakresie wykorzystania Prac Konkursowych, które mogą zawierać wizerunek osób fizycznych, do komunikacji w Internecie (jako np. slajd, film na YouTube – w tzw. preroll, czyli krótki film reklamowy Konkursu),
d. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.
2. Organizator uprawniony jest do wykonywania praw zależnych do Prac Konkursowych na polach eksploatacji wskazanych w powyższym ustępie, tj. do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Pracy w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Pracy, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie.
3. Zwycięzca upoważnia Organizatora do realizowania przysługujących mu osobistych autorskich praw do Pracy w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonej Pracy Konkursowej, w zakresie decydowania o jej pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy Konkursowej. Uczestnik zobowiązuje się też, że nie będzie autorskich praw osobistych do Pracy Konkursowej wykonywał.
4. Uczestnik, który nie wyraża zgody na udzielenie praw objętych niniejszym paragrafem, nie powinien brać udziału w Konkursie.
5. Uczestnik poprzez złożenie Pracy Konkursowego oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191), że Praca Konkursowa przez niego zgłoszona jest wolna od wad prawnych, a w szczególności, że posiada pełnię praw autorskich i ma prawo do udzielania licencji na warunkach określonych w ust. 5.1 Regulaminu oraz oświadcza, że ponosi wszelką i całkowitą odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z Prac Konkursowych nie będzie naruszało praw, a w szczególności praw autorskich i prawa do wykorzystania wizerunku, osób trzecich. W przypadku, gdy w związku z Konkursem dojdzie do
naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub do naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej lub naruszenia prawa do wizerunku osoby trzeciej, odpowiedzialność z tytułu powyższego ponosi Uczestnik. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu w szczególności naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej, związanego z Pracą Konkursową, Uczestnik w całości zwolni Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie i pokryje wszelkie szkody i koszty, do jakich poniesienia będzie zobowiązany Organizator.
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na zasadach opisanych w Regulaminie, w szczególności wyłonienia Zwycięzców, rozpatrywania reklamacji, wydania Nagród oraz rozliczenia podatku.
7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższych celach jest Organizator, tj. ePWN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-460), przy ul. Gottlieba Daimlera 2.
8. Dane osobowe w powyższych celach będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b i f RODO, tj. odpowiednio w celu realizacji postanowień Regulaminu i w prawnie uzasadnionych celach administratora, rozumianych jako bieżący kontakt w sprawie Konkursu czy rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.
9. Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym: otrzymania Nagrody.
10. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w klauzuli informacyjnej, zgodnej z art. 13 RODO, dołączonej do Regulaminu.

§ 8.
Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).
2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora lub elektroniczną na adres redakcjabiblionetka@gmail.com z dopiskiem: Konkurs "Wakacje z Muminkami" - reklamacja.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję.


§ 9.
Postanowienia końcowe


1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
2. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu na Stronie oraz w siedzibie Organizatora.
3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail redakcjabiblionetka@gmail.com.
4. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dniach 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.).
5. W sprawach nieokreślonych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności dotyczące przyrzeczenia publicznego.


ZAŁĄCZNIK – Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH w związku z Konkursem Konkurs "Wakacje z Muminkami" ("Konkurs")
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r., dalej: "RODO", wobec faktu, że aby wziąć udział w Konkursie niezbędnym jest przekazanie Organizatorowi, zgodnie z definicją podaną w regulaminie Konkursu ("Regulamin"), Pana/Pani danych osobowych, w rozumieniu art. 4 lit a) RODO, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców Konkursu jest organizator Konkursu to jest: ePWN Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-460), przy ul. Gottlieba Daimlera 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000442101, NIP 5252543576, kapitał zakładowy 12 000 000 zł (dalej: „Organizator”). Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@pwn.pl.
2. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO), w tym prawidłowej identyfikacji, bieżącego kontaktu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, stanowiących również prawnie uzasadniony interes administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO), w celach podatkowych (dotyczy Zwycięzców) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO, a także w celach marketingowych, zgodnie z udzieloną w tym ostatnim przypadku Pana/ Panią zgodą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, za wyjątkiem przypadku marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Organizatora prowadzonego w formie tradycyjnej, co nie wymaga zgody, lecz stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO).
3. Podanie danych osobowych Pana/Pani, jako uczestnika Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów podanych w pkt 2 powyżej, jak i konieczne dla wykonywania obowiązków publicznych związanych z udokumentowaniem udziału w Konkursie, wyboru laureatów Konkursu i wydania nagrody w aspekcie zarówno cywilnym, podatkowym, jak i rachunkowościowym.
4. Okres przechowywania danych osobowych związany jest z okresem przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, wynikających z udziału w Konkursie, wydaniem nagrody oraz prawem do korzystania z prac konkursowych na zasadach przewidzianych Regulaminem, jak i wykonywania obowiązków przechowywania dokumentów księgowych i przedawniania karalności czynów związanych z posługiwaniem się dokumentami księgowymi. Najdłuższy okres przechowywania danych w celu zabezpieczenia praw z Konkursu oraz wykonywania obowiązków archiwizacyjnych wynosi 10 lat. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych na podstawie zgody, okres przetwarzania tych danych trwa do momentu odwołania zgody.
5. Organizator przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje zabezpieczenia danych osobowych przez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, właściwych dla ochrony danych osobowych.
6. Organizator oświadcza że:
a. prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,
b. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych
osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada Organizator.
7. Administrator oświadcza, że dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych, jak też prawo do cofnięcia wyrażanej zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
9. Dane uczestników Konkursu będą ujawniane przez Organizatora wyłącznie upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Organizatora, podmiotom udzielającym Organizatorowi wsparcia w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych (podmiotom przetwarzającym), lub podmiotom upoważnionym w oparciu o przepisy prawa.
10. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


(c)Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.

Wyświetleń: 148
Dodaj komentarz
Patronaty Biblionetki
Biblionetka potrzebuje opiekunów
Recenzje

Użytkownicy polecają:

Redakcja poleca: